March 3, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Hysbysiadau Cau Mangre wedi’u codi ar gyfer pedwar lleoliad cludfwyd yn Aberystwyth / Premises Improvement Notices lifted on four Aberystwyth takeaway premises

MAE Hysbysiadau Gwella Mangre pedwar lleoliad cludfwyd yn Aberystwyth wedi cael eu terfynu ar ôl iddynt gael eu monitro gan swyddogion o Dîm Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion.

Cyflwynwyd Hysbysiadau Gwella Mangre yn ddiweddar i Domino’s Pizza, Hot Dumplings, Hollywood Pizza a Star Fried Chicken yn Aberystwyth oherwydd diffyg cydymffurfiaeth honedig â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020.

Mae’r hysbysiadau wedi cael eu terfynu ar ôl i waith monitro gadarnhau fod gorchuddion wyneb yn cael eu gwisgo gan aelodau’r staff wrth iddynt weithio yn yr ardal gyhoeddus neu o fewn pellter agos â staff eraill.

Gall lleoliadau nad ydynt yn cydymffurfio â’r Hysbysiad Gwella Mangre gael Hysbysiad Cau Mangre, Hysbysiad Cosb Benodedig o £1,000, neu’r ddau.

Mae gwybodaeth i fusnesau ar gael ar wefan y Cyngor trwy ddilyn y ddolen hon: www.ceredigion.gov.uk/busnes/covid-19-cefnogi-economi-ceredigion/

Anogir unrhyw fusnes nad yw’n sicr o’i gyfrifoldebau i edrych ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd

Gall unrhyw fusnes sydd angen rhagor o wybodaeth neu arweiniad gysylltu â Thîm Diogelu’r Cyhoedd ar 01545 570881 neu clic@ceredigion.gov.uk.

FOUR takeaway premises in Aberystwyth have had their Premises Improvement Notices terminated after being monitored by officers from Ceredigion County Council’s Public Protection Team.

Premises Improvement Notices were recently issued to Domino’s Pizza, Hot Dumplings, Hollywood Pizza and Star Fried Chicken in Aberystwyth due to alleged non-compliance with the Health Protection (Coronavirus Restrictions) (No. 4) (Wales) Regulations 2020.

The notices have been terminated after monitoring confirmed that face coverings are being worn by staff members when working in the public areas or in close proximity to other staff.

Premises that fail to comply with a Premises Improvement Notice may be issued a Premises Closure Notice, Fixed Penalty Notice of £1,000, or both.

Information for businesses is available on the Council’s website: www.ceredigion.gov.uk/business/covid-19-supporting-ceredigion-s-economy/

Any business who is unsure of their responsibilities is urged to check the Welsh Government’s website: https://gov.wales/taking-all-reasonable-measures-minimise-risk-exposure-coronavirus-workplaces-and-premises-open

Any business that requires further information or guidance can contact the council’s Public Protection Team on 01545 570881 or clic@ceredigion.gov.uk

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: