£2.6m ychwanegol ar gyfer awdurdodau lleol i gefnogi Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor / £2.6m ychwanegol ar gyfer awdurdodau lleol i gefnogi Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

MAE cynghorau lleol ym mhob rhan o Gymru yn mynd i gael £2.6m ychwanegol i’w helpu i ddiwallu’r cynnydd yn y galw am gymorth o dan Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor. Gyda nifer mawr o aelwydydd yn wynebu toriad yn eu hincwm neu ddiweithdra oherwydd y pandemig, mae’r cynllun yn dal Continue Reading

Cyllid ychwanegol o £1.875 miliwn i gynyddu effeithlonrwydd a rhoi hwb i elw pob busnes cymwys ar y tir yng Nghymru / £1.875 million cash injection set to increase efficiency and boost profits for all eligible land-based businesses in Wales

ANGEN help gyda chynllun busnes, cyngor am iard dan do newydd, eich da byw neu’ch tir, neu arweiniad i ganfod unrhyw broblemau a allai fod yn atal eich busnes rhag gweithredu mor effeithlon a phroffidiol â phosibl? Ydych chi’n ffermwr neu’n goedwigwr sy’n disgwyl yn bryderus i weld sut y Continue Reading

Angen imiwneiddiwr ar frys i ymuno â rhaglen frechu COVID-19 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda / Immunisers urgently needed to join Hywel Dda UHB’s COVID-19 vaccination programme

MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwneud cais brys i weithwyr proffesiynol gofal iechyd cofrestredig ymuno â’i dîm Brechu COVID-19. Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn gwneud ei baratoadau olaf i ddarparu rhaglen frechu torfol ar raddfa na welwyd o’r blaen yn y GIG ac mae’n recriwtio ar frys Continue Reading

Hywel Dda UHB statement in response to flu vaccine extension

DYWEDODD Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Gofal Cymunedol a Thymor Hir a Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Efallai eich bod yn ymwybodol o gyhoeddiad a wnaed gan Lywodraeth Cymru y bydd brechiadau ffliw am ddim nawr i bobl 50 oed i 64 oed. Continue Reading

Cyswllt Ffermio yn cynllunio Rhithdaith Rhyngwladol

WRTH i’r cyfyngiadau ar deithio dianghenraid barhau oherwydd Covid-19, mae Cyswllt Ffermio am fynd â ffermwyr a choedwigwyr i ymweld â ffermydd ar gyfres o rithdeithiau rhyngwladol. Bydd y teithiau hyn yn adeiladu ar amcanion y rhaglenni Cyfnewidfa Rheolaeth a Theithiau Astudio poblogaidd sydd wedi cefnogi mwy na 70 o Continue Reading

Bydd gweminar Cyswllt Ffermio yn esbonio popeth y bydd angen i chi ei wybod am gynllun Gorchuddio Iardiau FBG newydd Llywodraeth Cymru

ESTYNNIR gwahoddiad i ffermwyr ar draws Cymru i fynychu gweminar Cyswllt Ffermio, lle bydd arbenigwyr gwâdd yn rhoi manylion am gynllun Gorchuddio Iardiau y Grant Busnes i Ffermydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar. Disgwylir i’r weminar bara tua awr ac fe’i cynhelir am 7.30pm ar nos Fercher, 4 Continue Reading

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: