March 2, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

£200,000 o gymorth ariannol i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2020-21 / £200,000 financial support for Royal Welsh Agricultural Society for 2020-21

WRTH i’r Ffair Aeaf rithwir ddechrau heddiw, mae’r Gweinidog Dros Faterion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi cymorth ariannol o £200,000 i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2020-21.

Bydd y cyllid ar gyfer digwyddiad amaethyddol blaenllaw a mwyaf Cymru, Sioe Frenhinol Cymru, yn helpu i wella effaith amgylcheddol gweithgareddau’r Gymdeithas ac yn cefnogi gwydnwch y Gymdeithas drwy gwmpasu rhai o’r costau a ysgwyddir yn ogystal â helpu i adfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Dywedodd Lesley Griffiths, y Gweinidog dros Faterion Gwledig: “Ar y diwrnod y byddem yn draddodiadol wedi bod yn ymgynnull yn Llanfair-ym-Muallt ar gyfer diwrnod agoriadol y Ffair Aeaf, mae’n bleser gennyf gyhoeddi pecyn cymorth ariannol i Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ar gyfer 2020/21 sy’n adlewyrchu’r amgylchiadau digynsail y maent wedi’u hwynebu eleni.

“Rwyf wedi dweud o’r dechrau ein bod yn gweld y storm berffaith wrth inni wynebu dwy her, sef Covid ac effaith gadael y cyfnod pontio. Bydd yr arian hwn yn sicrhau bod RWAS yn fwy cadarn yn ystod y cyfnod anodd hwn i’r sector.”

Daw hanner y pecyn ariannu o £200,000 o’r Gyllideb Digwyddiadau Mawr.

Dywedodd Dafydd Elis-Thomas, Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, sy’n gyfrifol am ddigwyddiadau mawr: “Mae’n bwysig ein bod yn cefnogi digwyddiadau mawr drwy’r cyfnod heriol hwn, felly byddant dal yno pan fyddwn yn dechrau dychwelyd i normal ar ôl y pandemig.

“Rydyn ni’n deall pa mor hanfodol yw’r sioeau hyn i’r sector, nid yn unig yn eu helpu i arddangos cynnyrch o Gymru, ond hefyd adeiladu drwy greu perthynas ag eraill o’r diwydiant amaethyddol, a gobeithiwn y bydd y cyllid hwn yn rhoi’r cymorth angenrheidiol iddynt gynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf.”

Wrth ystyried pwysigrwydd sioeau amaethyddol a’r effaith y mae Covid19 wedi’i gael gyda’u canslo eleni, dros yr haf, comisiynodd y Gweinidog adolygiad annibynnol o sioeau amaethyddol ledled Cymru.

Gwnaeth yr adolygiad, a gynhaliwyd gan Aled Jones, Ysgolhaig Nuffield a gwblhaodd astudiaeth ryngwladol i ddyfodol sioeau a chymdeithasau amaethyddol, gyfres o argymhellion i gefnogi gwydnwch ac i adfer sioeau amaethyddol y flwyddyn nesaf.

Mae’r Gweinidog wedi derbyn holl argymhellion yr adolygiad.

Felly, mae’r Gweinidog wedi cyhoeddi cronfa arloesi newydd heddiw i helpu cymdeithasau sioeau i adfer sioeau yn 2021.

Bydd hefyd yn gyfle i ystyried arbedion effeithlonrwydd er mwyn gwella ymgysylltiad a chynnig profiad gwell i bob cystadleuydd.

Mae argymhellion eraill yn yr adolygiad annibynnol yn cynnwys yr angen i Lywodraeth Cymru lunio canllawiau i drefnwyr sioeau ynghylch y trefniadau ar gyfer cynnal digwyddiadau yn 2021 yn unol ag unrhyw gyfyngiadau iechyd cyhoeddus.

Argymhellwyd hefyd y dylid annog mwy o gydweithio rhwng sioeau drwy Gymdeithas y Sioeau a Sefydliadau Amaethyddol (ASAO) yn ogystal â chyflwyno hyfforddiant strwythuredig i unigolion sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli o fewn cymdeithasoedd sioeau.

Dywedodd Lesley Griffiths, y Gweinidog dros Faterion Gwledig: “Mae gan sioeau amaethyddol hanes hir a mawreddog ac maent yng nghanol ein cymunedau gwledig. Roedd cyfyngiadau Covid19 yn arwain at ganslo sioeau eleni ac mae hyn wedi cael effaith ddifrifol ar bob cymdeithas a’u gwytnwch yn y dyfodol.

“Dyna pam y comisiynais adolygiad annibynnol o sioeau amaethyddol ledled Cymru a helpu i nodi pa gymorth a allai fod ei angen arnyn nhw. Hoffwn ddiolch i Aled am ei waith ar yr adolygiad ac mae’n bleser gen i gadarnhau fy mod yn derbyn pob argymhelliad.

“Bydd y gronfa arloesi newydd yn helpu i gefnogi ein Sioeau ar yr adeg anodd hwn ac yn helpu paratoadau i adfer y sioeau ar gyfer y tymor nesaf. Mae ein sioeau amaethyddol wedi gwneud pethau arloesol iawn i gynnal digwyddiadau rhithwir eleni. Rwyf am i ni adeiladu ar hyn a chydweithio i sicrhau dyfodol cryf i’n Sioeau yng Nghymru.”

Cyhoeddodd y Gweinidog hefyd fod dros 81% o geisiadau BPS 2020 wedi’u prosesu i’w talu ar ddiwrnod agoriadol y cyfnod talu. Daeth cyfnod ymgeisio Cynllun Cymorth BPS i ben ar 27 Tachwedd. Bydd taliadau’n cael eu gwneud o 7 Rhagfyr i’r busnesau fferm cymwys hynny nad yw eu cais BPS 2020 wedi’i brosesu i’w dalu.

As the virtual Winter Fair gets underway today, the Rural Affairs Minister Lesley Griffiths has announced financial support of £200,000 for the Royal Welsh Agricultural Society for 2020-21.

The funding for Wales’ flagship and largest Agricultural event, the Royal Welsh Show, will help improve the environmental impact of the Society activities and support the resilience of the Society by covering some of the costs incurred as well as helping with the reinstatement of future events.

Rural Affairs Minister Lesley Griffiths said: “On the day we would traditionally have been gathering in Builth Wells for the opening day of the Winter Fair, I am pleased to announce a financial support package for the Royal Welsh Agricultural Society for 2020/21 reflecting the unprecedented circumstances they have faced this year.

“I have always said we are seeing the perfect storm as we face the twin challenges of Covid and the impact leaving the transition period brings. This funding will help support the RWAS resilience at this difficult time for the sector.”

Half of the £200,000 funding package will come from the Major events Budget.

Dafydd Elis-Thomas, the Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism, who has responsibility for major events, said: “It is important we support major events through these challenging times, so they are still there when we begin returning to normal after the coronavirus pandemic.

“We understand how crucial these shows are to the sector, not only helping them showcase Welsh produce but also building relationships with others from the agricultural industry, and we hope this funding provides the necessary support for them to plan for next year.”

Reflecting the importance of agricultural shows and the impact Covid19 has had with their cancellation this year, over the summer the Minister commissioned an independent resilience review of Agricultural Shows across Wales.

The review, carried out by Aled Jones, a Nuffield Scholar who completed an international study into the future of agricultural shows and societies, made a series of recommendations to support the resilience and reinstatement of agricultural shows next year.

The Minister has accepted all of the review’s recommendations.

The Minister has therefore today announced a new innovation fund to help show societies reinstate shows in 2021.

It will also provide an opportunity to consider efficiencies to improve engagement and provide a better experience for all competitors.

Other recommendations in the independent review include the need for Welsh Government to produce guidance for show organisers over the arrangements for staging events in 2021 in line with any public health restrictions.

Encouraging greater collaboration between shows through the Association of Shows and Agricultural Organisations (ASAO) and well as introducing structured training for individuals working or volunteering within the show societies were also recommended.

Rural Affairs Minister, Lesley Griffiths, said: “Agricultural shows have a long and prestigious history and are at the centre of our rural communities. The Covid19 restrictions saw the cancellation of this year’s shows and this has had a serious impact on all societies and their future resilience.

“That is why I commissioned an independent resilience review of agricultural shows across Wales and help identify what support might be necessary. I would like to thank Aled for his work on the review and I am pleased to confirm I am accepting all recommendations.

“The new innovation fund will help support our Shows at this difficult time and help preparations to reinstate the shows for next season. Our agricultural shows have done really innovative things to hold virtual events this year. I want us to build on this and work together to ensure a strong future for our Shows in Wales.”

The Minister also announced over 81% of BPS 2020 claims have been processed for payment on the opening day of the payment window. The BPS Support Scheme application window closed on 27 November. Payments will be made from 7 December to those eligible farm businesses whose BPS 2020 claim has not been processed for payment.

 

 

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: