March 2, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Achosion COVID-19 positif mewn Cartref Gofal y Cyngor / Positive COVID-19 cases in a Council Care Home

CADARNHAWYD  achosion positif o COVID-19 yng Nghartref Gofal Preswyl Min y Mor, Aberaeron. Mae sawl aelod o staff a phreswylwyr wedi profi’n bositif. Mae’r holl breswylwyr yn parhau i gael eu monitro’n ofalus.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio’n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i atal y feirws rhag lledaenu yn y Cartref ac i roi cymorth i staff a thrigolion y Cartref.

Mae’r Cartref wedi cysylltu â theuluoedd y preswylwyr i gyd a bydd y staff yn darparu diweddariadau rheolaidd i bob teulu dros y dyddiau a’r wythnosau nesaf.

Mae gofalu am drigolion ein cartrefi gofal o’r pwysigrwydd mwyaf i Gyngor Sir Ceredigion. Mae ymweliadau â Chartrefi Gofal yng Ngheredigion yn parhau i gael eu hatal ac mae preswylwyr yn cael cymorth i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau dros y ffôn a galwadau fideogynadledda / skype. Rydym yn hynod ddiolchgar am y cydweithrediad a ddangoswyd gan staff, preswylwyr cartrefi gofal, eu teuluoedd ac aelodau o’r cyhoedd wrth i ni gymryd pob cam i gadw trigolion Ceredigion yn ddiogel ac yn iach.

Mae trefniadau wedi cael eu gwneud i alluogi teuluoedd, ffrindiau ac ewyllyswyr da adael anrhegion ar gyfer preswylwyr cartrefi gofal Ceredigion mewn lleoliadau cymunedol ledled y sir. Gall pobl sy’n dymuno anfon anrhegion adael parseli ar gyfer preswylwyr mewn Cartrefi Gofal Preswyl yr Awdurdod Lleol yn y lleoliadau canlynol rhwng dydd Gwener 11.12.2020 a dydd Sadwrn 19.12.2020:

Llyfrgell Aberystwyth– 10am-12pm & 1pm-4pm

Llyfrgell Aberaeron – 10am-12pm & 1pm-4pm

Llyfrgell Llanbedr Pont Steffan – 10am-1pm & 2pm-4pm

Llyfrgell Aberteifi – 10am-1pm & 2pm-4pm

Neuadd Goffa Tregaron:

Dydd Mawrth 15.12.2020 a dydd Iau 17.12.2020 – 2pm-4pm

Dydd Llun 21.12.2020 – 4pm-6pm

Atgoffir pobl na ellir derbyn bwydydd wedi’u coginio gartref na blodau/planhigion. Cofiwch hefyd nodi enw’r preswylydd, enw’r cartref ac oddi wrth bwy y mae’r rhodd, ynghyd â rhif ffôn cyswllt, ar eich parsel.

Mae mor bwysig nag erioed ein bod yn cadw pellter cymdeithasol, yn golchi ein dwylo’n rheolaidd ac yn gwisgo gorchudd wyneb pan nad yw’n bosibl cadw pellter cymdeithasol. Mae’n rhaid i bawb sy’n datblygu unrhyw un o symptomau COVID-19 ddilyn y canllawiau hunanynysu a threfnu prawf cyn gynted â phosibl, a’r unig adeg y dylent adael eu cartrefi yw er mwyn cael prawf.

Mae rhagor o wybodaeth a chyngor am y coronafeirws ar gael ar ein gwefan: www.ceredigion.gov.uk/coronafeirws

Diolch am gadw hyd braich i leddfu’r baich. Gyda’n gilydd gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.
Ni fydd rhagor o fanylion yn cael eu darparu ar y mater hwn.

Positive COVID-19 cases in a Council Care Home

Positive COVID-19 cases have been confirmed at Min y Mor Residential Care Home, Aberaeron. Several members of staff and residents have tested positive. All residents continue to be closely monitored.

Ceredigion County Council is working closely with Hywel Dda University Health Board and Public Health Wales to contain the virus within the Home and to provide support to the staff and residents at the Home.

The residents’ families have all been contacted by the Home and staff will provide regular updates to all families over the coming days and weeks.

Looking after our care home residents is of paramount importance to Ceredigion County Council. Visits to Care Homes in Ceredigion remain suspended and residents are being supported to keep in touch with family and friends via telephone and video conferencing / skype calls. We are extremely grateful for the co-operation shown by staff, care home residents, their families and members of the public as we take every step to keep Ceredigion’s residents safe and well.

Arrangements have been made for family, friends and well-wishers to leave gifts for Ceredigion’s care home residents. People who wish to send gifts can drop parcels off for residents in Local Authority Residential Care Homes at the following locations between Friday 11.12.2020 and Saturday 19.12.2020:

· Aberystwyth Library – 10am-12pm & 1pm-4pm

· Aberaeron Library – 10am-12pm & 1pm-4pm

· Lampeter Library – 10am-1pm & 2pm-4pm

· Cardigan Library – 10am-1pm & 2pm-4pm

· Neuadd Goffa Tregaron:

– Tuesday 15.12.2020 and Thursday 17.12.2020 – 2pm-4pm

– Monday 21.12.2020 – 4pm-6pm

People are reminded that no home cooked items or flowers/plants can be accepted. Remember also to put the name of the resident, the name of the home and who it’s from with a contact number on your parcel.

It’s as important as ever that we all keep a safe distance, wash our hands regularly and wear a face covering when it’s not possible to keep a social distance. All those who develop any of the symptoms of COVID-19 must follow the self-isolation guidelines and arrange a test as soon as possible, and the only time they should leave their homes is in order to be tested.

More information and advice on coronavirus is available on the Council’s website www.ceredigion.gov.uk/coronavirus

Thank you for staying apart to play your part. Together we can keep Ceredigion safe.

No further details will be provided on this matter.

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: