February 27, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Arweinwyr Cynghorau caniatáu i ysgolion ddysgu o bell

MAE arweinwyr Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Penfro a Chyngor Sir Ceredigion yn caniatáu i ysgolion ledled y rhanbarth symud i’r drefn o ddysgu o bell yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Daw hyn yn dilyn cyfarfod rhwng Cymdeithas y Cyfarwyddwyr Addysg a’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y prynhawn yma (dydd Iau, 10 Rhagfyr), pryd y cyhoeddwyd ganddi fod pob ysgol uwchradd a choleg yn dysgu ar-lein o ddydd Llun, 14 Rhagfyr ymlaen fel rhan o ‘ymdrech genedlaethol i leihau trosglwyddo coronafeirws’.

Fodd bynnag, gan fod achosion coronafeirws yn cynyddu’n gyflym yn rhanbarth Hywel Dda, mae’r tri chyngor wedi penderfynu ar ddull rhanbarthol. Mae Cyngor Sir Gâr yn caniatáu i bob ysgol gynradd a phob ysgol arbennig ddewis a yw am symud i ddysgu o bell neu aros ar agor o ddydd Mawrth, 15 Rhagfyr ymlaen. Yng Ngheredigion bydd yr holl ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig yn symud i ddysgu o bell o ddydd Mawrth, 15 Rhagfyr ymlaen. Yn Sir Benfro bydd yr holl ysgolion cynradd yn symud i ddysgu o bell o ddydd Mawrth, 15 Rhagfyr ymlaen.

Mae arweinwyr y Cynghorau’n poeni mai dim ond gwaethygu fydd y sefyllfa yn yr wythnos nesaf os na chaiff dim byd ei wneud, ac maent wedi gwneud y penderfyniad er lles staff a’r disgyblion a’u teuluoedd.

Mae’r nifer cynyddol o achosion yn y gymuned yn cael effaith sylweddol wrth i staff a disgyblion orfod hunanynysu, gan arwain at broblemau mawr o ran staffio mewn ysgolion, yn ogystal â rhoi cryn bwysau ar y timau Profi, Olrhain, Diogelu.

Mae pob awdurdod lleol yn gweithio’n agos gyda Phenaethiaid a Chadeiryddion Llywodraethwyr i sicrhau bod hyn yn cael cyn lleied o effaith â phosibl ar ddysgu’r plant.

Os bydd ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig yn cynnal dysgu o bell, mae’n rhaid iddynt gynnig darpariaeth i blant gweithwyr critigol a phlant agored i niwed. Dylai rhieni ond gofyn am ofal plant gan yr ysgolion pan nad oes gan deuluoedd unrhyw opsiwn arall, a phan nad oes unrhyw drefniadau posibl eraill ar gael. Mae hyn er mwyn diogelu disgyblion, eu teuluoedd a staff yr ysgolion.

Bydd teuluoedd â phlant sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn derbyn taliad ar gyfer y diwrnodau y maent yn dysgu gartref.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin:

“Rydym yn bryderus iawn ynghylch pa mor gyflym mae’r feirws yn lledaenu yn ein cymunedau, ac yn anffodus mae hyn yn cael effaith sylweddol ar ein hysgolion.

“Mae rhai ysgolion wedi gorfod cau eisoes, nid am fod achosion o’r coronafeirws yno, ond am fod cynifer o staff yn gorfod hunanynysu.

“Mae ein hysgolion wedi gweithio’n galed i ddarparu amgylchedd diogel; nid yw’r broblem yn ein hysgolion ond yn y gymuned, lle mae pobl yn cymysgu â’i gilydd gan achosi i’r feirws ledaenu’n hawdd.

“Nid yw hwn wedi bod yn benderfyniad hawdd, ond rydym am sicrhau bod disgyblion a staff yn gallu mwynhau’r Nadolig gyda’u teuluoedd. Ni allaf bwysleisio digon pa mor bwysig yw hi bod disgyblion yn aros gartref ac yn parhau â’r gwaith sy’n cael ei osod iddyn nhw gan eu hathrawon, ac nad ydynt yn cymysgu ag aelwydydd eraill, neu fel arall bydd hyn i gyd yn ofer a bydd y feirws yn parhau i ledaenu’n gynt ac yn gynt.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn:

“Rydym i gyd yn cydnabod gwaith caled staff yr ysgolion yn ystod y flwyddyn ac wrth iddynt ymateb i’r heriau y mae’r coronafeirws wedi’u cyflwyno. Ar yr un pryd maent wedi parhau i ddarparu addysgu o ansawdd uchel, wyneb yn wyneb neu o bell. Rydym hefyd yn cydnabod bod ein disgyblion wedi gorfod addasu i ffyrdd newydd o weithio.

“Fodd bynnag, nawr yw’r amser i sicrhau iechyd a diogelwch ein disgyblion a’n staff yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig a bydd cau ysgolion o ran addysgu wyneb yn wyneb yn galluogi teuluoedd i gyfyngu ar gyswllt â phobl nad ydynt yn byw gyda nhw wrth arwain at y Nadolig. Mae’r risg o ddal y coronafeirws yn lleihau pan fyddwn yn cyfyngu ar faint o gyswllt yr ydym yn ei gael ag eraill – bydd y dyddiau hyn yn rhoi’r cyfle hwnnw i deuluoedd er mwyn iddynt weld anwyliaid dros gyfnod yr ŵyl.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Benfro, y Cynghorydd David Simpson:

“Mae hwn wedi bod yn benderfyniad anodd, ond yn benderfyniad yr ydym yn gobeithio y bydd rhieni a gofalwyr yn ei ddeall.

“Mae’r Coronafeirws yn lledaenu ar draws ein cymunedau ac rydym yn gweld ei effaith bob dydd wrth i nifer cynyddol o ddosbarthiadau a grwpiau blwyddyn orfod hunanynysu.

“Mae’n bwysig i bwysleisio nad gwyliau Nadolig estynedig yw hyn. Ni ddylai disgyblion fod yn cymysgu ag aelwydydd eraill – yn yr un modd ni ddylai oedolion fod yn cymysgu ag aelwydydd eraill.

“Mae’n ddyletswydd ar bob un ohonom i wneud ein rhan i frwydro yn erbyn y coronafeirws”.

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: