March 3, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Cam-drin staff y GIG yn gwbl annerbyniol dywed y bwrdd iechyd / Abuse of NHS staff totally unacceptable say health board

MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi condemnio ymddygiad yr aelodau hynny o’r cyhoedd sy’n cam-drin staff y GIG.

Mae’r bwrdd iechyd wedi datgelu y bu nifer o achosion o’i staff yn cael eu cam-drin wrth weithio yn y gymuned, neu ar wardiau mewn ysbytai.

Cafwyd achosion hefyd o ymarferwyr iechyd cymunedol yn cael eu herio a’u cam-drin am wisgo offer amddiffynnol personol (PPE) wrth fynd allan i weld cleifion, er ei fod yn ofyniad.

Yn ôl y ffigurau diweddaraf, cofnodwyd 61 digwyddiad o drais ac ymddygiad ymosodol tuag at staff ym mis Medi.

Dywedodd Mandy Rayani, Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad cleifion, ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn gweld nifer fawr o staff yn adrodd digwyddiadau ohonynt yn profi camdriniaeth gan aelodau’r cyhoedd. Mae staff sy’n gweithio’n galed iawn i ddarparu gofal a thriniaeth yn teimlo’n fwyfwy trist oherwydd cam-drin geiriol, ac weithiau ymddygiad bygythiol a brawychus gan gleifion a pherthnasau, yn enwedig pan ofynnir iddynt adael adran tra bod eu perthynas yn cael ei hasesu.

“Er bod mwyafrif y cyhoedd yn trin staff y GIG â pharch, ac yn gwerthfawrogi’r gwaith anodd iawn maen nhw’n ei wneud mewn amgylchiadau heriol, yn anffodus mae yna nifer o bobl sy’n ymddwyn mewn ffordd sy’n achosi i staff deimlo mewn perygl. Ni fydd y bwrdd iechyd yn oedi cyn adrodd digwyddiadau o’r fath i’r heddlu.

“Mewn perthynas â COVID-19, er fy mod yn gwerthfawrogi bod rhwystredigaeth ac ofn mewn cymunedau, byddwn yn pwysleisio, os yw pobl yn gweld gweithiwr gofal iechyd yn y gymuned yn gwisgo PPE, nid yw o reidrwydd yn golygu eu bod yn delio ag achos COVID-19. Mae bellach yn arfer safonol gwisgo PPE i amddiffyn ein gilydd. ”

HYWEL Dda University Health Board has strongly condemned the behaviour of those members of the public who abuse NHS staff.

The health board has revealed that in recent months there have been numerous cases of its staff receiving abuse while either working in the community, or on wards in hospitals.

There have also been cases of community health practitioners being confronted, challenged and abused for simply wearing personal protective equipment (PPE) when going out to see patients, despite it being a requirement.

According to the most recent figures available, there were 61 incidents of violence and aggression towards staff recorded in September.

Mandy Rayani, Director of Nursing, Quality and Patient Experience at Hywel Dda University Health Board, said: “We are seeing a large number of staff reporting incidents of them experiencing abuse from members of the public. Staff who are working very hard to deliver care and treatment are feeling increasingly upset due to verbal abuse, and sometimes threatening and intimidating behaviour by patients and relatives, particularly when being asked to leave a department whilst their relative is being assessed.

“While the majority of the public treat NHS staff with respect, and appreciate the very difficult work they are doing in challenging circumstances, there are sadly a number of people who behave in a way which causes staff to feel at risk. The health board will not hesitate to report such incidents to the police.

“In relation to COVID-19, while I appreciate there is frustration and fear in communities, I would stress that if people they see a healthcare worker in the community wearing PPE, it doesn’t necessarily mean they are dealing with a COVID-19 case. It is now standard practice for PPE to be worn to protect each other.”

For the latest news and updates from Hywel Dda University Health Board visit www.hduhb.wales.nhs.uk

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: