March 3, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Cronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud / Restrictions Business Fund opening for new applications in Ceredigion

BYDD pecyn cymorth busnes ariannol Llywodraeth Cymru o Grantiau Busnes dan Gyfyngiadau Symud sy’n gysylltiedig â’r cyfyngiadau cloi presennol yn agor ar gyfer ceisiadau newydd ddydd Mercher 13 Ionawr am 10.00am.

Bydd busnesau lletygarwch, manwerthu dianghenraid, twristiaeth, hamdden a busnesau’r gadwyn gyflenwi yn gymwys ar gyfer y cymorth ariannol.

Hyd yma gwnaed £3.3m o daliadau uniongyrchol i 989 o fusnesau yng Ngheredigion. Gwnaed y taliadau hyn i fusnesau yn y sectorau cymwys ar gyfer y Grant Busnes Cyfyngiadau a oedd wedi gwneud cais llwyddiannus o’r blaen am y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud yn ystod y cyfnod Atal Byr ym mis Hydref. Nid oes angen i’r busnesau hyn ail-ymgeisio.

Bydd angen i bob busnes cymwys arall yn y sectorau Lletygarwch, Manwerthu Dianghenraid, Twristiaeth, Hamdden gan gynnwys y sectorau Cadwyn Gyflenwi yng Ngheredigion (sy’n gysylltiedig â’r busnesau Lletygarwch a Manwerthu Dianghenraid ) wneud cais a chwblhau ffurflen gais byr ar-lein.

Bydd y broses ymgeisio hon yn agor ddydd Mercher 13 Ionawr am 10.00am a gellir dod o hyd i ragor o fanylion am feini prawf y cynllun, y canllawiau a’r ffurflen gais ar wefan y Cyngor: http://www.ceredigion.gov.uk/busnes/covid-19-cefnogi-economi-ceredigion/y-gronfa-i-fusnesau-dan-gyfyngiadau-symud/

Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Cronfa Cymorth Penodol i’r Sector Cronfa Cadernid Economaidd yn agor ganol dydd, 13 Ionawr. Gweinyddir y gronfa hon yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru ac mae angen i ymgeiswyr fynd trwy’r porth Busnes Cymru i wneud cais. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun a chymorth ariannol arall sydd ar gael ewch i wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/grant-180-miliwn-ar-gyfer-y-sector-lletygarwch-hamdden-thwristiaeth-yn-agor-yr-wythnos-hon?_ga=2.192067690.1935473844.1610374911-1441494938.1540218798 neu Busnes Cymru: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy

Restrictions Business Fund opening for new applications in Ceredigion

The Welsh Government Restrictions Business Grants package of financial business support linked to the current lockdown restrictions will open for new applications on Wednesday 13 January at 10.00am.

Hospitality, Non Essential retail, Tourism, Leisure and Supply Chain businesses will be eligible for financial assistance.

To date £3.3m of direct payments have been made to 989 businesses in Ceredigion. These payments were made to businesses in the eligible sectors for the Restrictions Business Grant who had successfully applied previously for the Lockdown Non Domestic Rate Grant during the Firebreak period in October. These businesses do not need to re-apply.

All other eligible businesses in the Hospitality, Non Essential Retail, Tourism, and Leisure including the Supply Chain sectors in Ceredigion (linked to the Hospitality and Non Essential retail businesses) will need to apply and complete a short on-line application. This application process will open on Wednesday 13 January at 10.00am and further details on the scheme criteria, guidance and the online application form can be found on the Council’s website: http://www.ceredigion.gov.uk/business/covid-19-supporting-ceredigion-s-economy/restrictions-business-fund/

In addition Welsh Government have announced that the Economic Resilience Fund (ERF) Sector Specific fund which will be opening on 13 January at midday. This fund is being administered directly by Welsh Government and applicants need to go through the Business Wales portal to apply. Further information on the scheme and other financial support are available on the Welsh Government website: https://gov.wales/180-million-fund-hospitality-leisure-and-tourism-businesses-opens-week or the Business Wales websites: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: