March 3, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Cyfarwyddyd Mangre bellach wedi’u dirymu ar gyfer busnesau yn Aberteifi

BELLACH mae Cyfarwyddyd Mangre wedi’u dirymu ar gyfer y busnesau canlynol sy’n golygu y gallant nawr ailagor:

· Caffi’r Priory, Stryd y Priordy, Aberteifi, SA43 1BZ

· T Samways, Pendre, Aberteifi, SA43 1NU

· Red Lion Inn, Pwllhai, Aberteifi, SA43 1DD

· Bell Hotel, Pendre, Aberteifi, SA43 1JL

Pan gyhoeddir cyfarwyddyd mangre, rhaid i’r awdurdod adolygu’r amodau iechyd cyhoeddus cymwys cyn pen 7 diwrnod o’r adeg y cyhoeddwyd y cyfarwyddyd a phenderfynu a ddylid dirymu neu barhau â’r cyfarwyddyd.

Ar yr achlysur hwn, ar ôl adolygu’r cyflyrau iechyd cyhoeddus cyfredol fel y maent yn ymwneud ag ardal Aberteifi, mae’r Awdurdod hwn yn fodlon nad oes angen y Cyfarwyddyd Mangre mwyach. Penderfynwyd dirymu’r cyfarwyddiadau.

Mae swyddogion Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion hefyd wedi archwilio’r busnesau hyn. Maent wedi darparu cyngor ac arweiniad ychwanegol ar ffyrdd o leihau’r risg neu’r amlygiad i’r coronafeirws – y mae’n ofynnol i bob busnes ei ddilyn – ar gyfer diogelwch staff a chwsmeriaid.Hoffem achub ar y cyfle hwn i gydnabod a diolch i’r busnesau dan sylw am eu cydweithrediad llawn. Diolch iddynt am weithredu o’u gwirfodd eu hunain wrth wneud penderfyniad cyflym i gau eu hadeiladau hyd yn oed cyn i’r Cyngor gyhoeddi’r Cyfarwyddyd Mangre.

Mae’r wybodaeth a’r cyngor diwe

ddaraf ynglŷn â’r coronafeirws i’w gweld ar wefan Cyngor Sir Ceredigion www.ceredigion.gov.uk/coronafeirws. Rhif ffôn Canolfan Gyswllt Gorfforaethol y Cyngor yw 01545 570881.

Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

Linc ar-lein: http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/cyfarwyddyd-mangre-bellach-wediu-dirymu-ar-gyfer-busnesau-yn-aberteifi/

 

Premises Directions now revoked for businesses in CardiganThe following businesses have now had their Premises Directions revoked which means they can now reopen:

· Priory Café, Priory Street, Cardigan, SA43 1BZ
· T Samways, Pendre, Cardigan, SA43 1NU
· Red Lion Inn, Pwllhai, Cardigan, SA43 1DD
· Bell Hotel, 4 Pendre, Cardigan, SA43 1JL

When a premises direction is issued, the authority must review the applicable public health conditions within 7 days from when the direction was issued and decide whether to revoke or continue with the direction.

On this occasion, having reviewed the current public health conditions as they relate to the Cardigan area, this Authority is satisfied that the Premises Directions are no longer necessary and it has been decided to revoke the directions.

Ceredigion County Council Public Protection Officers have also inspected these businesses. They have provided additional advice and guidance on ways to minimise the risk or exposure to coronavirus – which every business is required to follow – for both staff and customer safety.

We would like to take this opportunity to acknowledge and thank the businesses concerned for their full co-operation and for their own quick action and decision to close their premises voluntarily even before the Council issued the Premises Directions.

All the latest information and advice regarding the coronavirus can be found on Ceredigion County Council’s website: www.ceredigion.gov.uk/Coronavirus. The Council’s Corporate Contact Centre number is 01545 570881.

Together, we can keep Ceredigion safe.

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: