February 27, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Cynllun peilot i wella’r modd y cyflwynir gwastraff a rhoi hwb i ailgylchu / Pilot scheme to improve waste presentation and boost recycling

CREWYD arwyddion templed a stensiliau llawr newydd er mwyn helpu i wella’r modd y mae gwastraff yn cael ei gyflwyno mewn cyfleusterau storio biniau o amgylch Ceredigion.

Datblygodd Tîm Gwasanaethau Gwastraff Cyngor Sir Ceredigion y templedi yn dilyn ymchwil i gynllun peilot arwyddion llwyddiannus a gynhaliwyd gan Resource London.

Mae’r arwyddion newydd yn darparu enghreifftiau o’r hyn y dylid ac na ddylid ei roi yn y gwahanol ffrydiau gwastraff e.e. y bagiau ailgylchu clir, gwastraff bwyd, gwydr, a’r bagiau du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu. Crëwyd stensiliau llawr hefyd i nodi’r gwahanol adrannau lle cedwir pob bin i’w gwneud yn haws nodi lle mae angen rhoi gwastraff.

Cyflwynir y prosiect yn rhan o Caru Ceredigion lle gall pawb wneud eu rhan i gael dylanwad cadarnhaol ar faterion sy’n bwysig iddyn nhw, eu cymunedau a’r amgylchedd.

Gellir defnyddio’r templedi hyn fel adnodd ar gyfer cyfleusterau storio gwastraff busnesau neu drigolion, ac maent ar gael i’w lawrlwytho o adran Caru Ceredigion ar wefan y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/caru-ceredigion/

Gwirfoddolodd MS Properties, rheolwyr eiddo wedi’u lleoli yn Aberystwyth, i gymryd rhan yn y cynllun peilot yn un o’u cyfleusterau storio biniau lle bu problemau rheolaidd o ran halogi.

Ar ôl gweld gwelliannau yn y cyfleuster y defnyddiwyd yr arwyddion newydd gyntaf, mae MS Properties wedi mabwysiadu’r arwyddion hyn mewn ardaloedd storio biniau ar gyfer eiddo eraill y maent yn eu rheoli ac maent wedi parhau i weld gwelliannau ym mhob safle.

Dywedodd Josh Ballard-Williams, Cyfarwyddwr MS Properties: “Mae cyfleusterau storio biniau wedi bod yn ben tost cyson yn y gorffennol, ac mae angen eu rheoli’n wythnosol ac yn ddyddiol mewn rhai achosion. Ers gweithio gyda’r Cyngor ar y cynllun peilot arwyddion rydym wedi gweld gwelliant mawr. Mae’r arwyddion yn glir iawn, ac mae’r meddianwyr bellach yn defnyddio’r biniau cywir ar gyfer eu gwastraff, ac oherwydd hyn rydym wedi gweld cynnydd mewn ailgylchu. Ar ôl llwyddiant yn y cyfleuster mawr hwn, mabwysiadwyd yr arwyddion i’w defnyddio mewn cyfleuster llai yng nghanol y dref. Mae hyn wedi bod yn hynod lwyddiannus. Rydym yn gweld llai o wastraff yn cael ei halogi, a chynnydd mewn ailgylchu poteli gwydr, gwastraff bwyd ac ailgylchu cyffredinol hefyd. Byddwn yn cyflwyno hyn mewn cyfleusterau storio biniau eraill yn y flwyddyn newydd.”

Mae ymchwil yn dangos bod ailgylchu effeithiol yn cael ei gyflawni pan fydd gan breswylwyr y wybodaeth gywir, pan fyddant yn credu ei fod yn ddigon hawdd, a phan fyddant yn cael eu cymell gan brofiadau cadarnhaol.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Edwards, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Briffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Tai a Chyswllt Cwsmeriaid: “Hyd yn oed os oes gennym y bwriadau gorau, peth da yw i ni i gyd gael ein hatgoffa o’r hyn y gellir ei roi ac na ellir ei roi yn y bag ailgylchu clir neu’r cynhwysydd gwastraff bwyd ac ym mha fin i roi’r gwastraff cywir ynddo. Mae’r arwyddion a’r stensiliau clir a gweladwy hyn yn ategu ein gwybodaeth bresennol am gasglu gwastraff ac yn rhoi cyngor clir i denantiaid; gan helpu i leihau halogiad posibl a chynyddu ailgylchu.”

“Hoffem weld yr arwyddion hyn yn cael eu defnyddio ar draws cyfleusterau storio biniau ledled y sir; po fwyaf cyson a gweladwy yw’r neges, yr hawsaf yw ailgylchu’n llwyddiannus.”

Cyflwynir y prosiect yn rhan o Caru Ceredigion lle gall pawb wneud eu rhan i gael dylanwad cadarnhaol ar faterion sy’n bwysig iddyn nhw, eu cymunedau a’r amgylchedd.

Hoffai’r Tîm Gwasanaethau Gwastraff glywed gan unrhyw un sy’n dymuno defnyddio’r templedi newydd. I gysylltu, anfonwch e-bost at clic@ceredigion.gov.uk gyda’r teitl ‘Cynllun Peilot Arwyddion Cyfleusterau Storio Biniau’ neu ffoniwch 01545 570881.

NEW template signs and floor stencils have been created to help improve waste presentation in bin compounds around Ceredigion.

Ceredigion County Council’s Waste Services Team developed the templates following research into a successful signage pilot scheme run by Resource London.

The new signs provide examples of what should and shouldn’t be put in the different waste streams e.g. clear recycling, food waste, glass and non-recyclable black bag waste. Floor stencils have also been created to mark the different sections where each bin is kept to make it easier to identify where waste needs to be placed.

The project is delivered as part of Caru Ceredigion whereby everyone can play their part in having a positive influence on issues which are important to them, their communities and environment.

These templates can be used as a resource for any business or residents’ waste storage facilities and are available to download from the Caru Ceredigion section of the Council’s website: www.ceredigion.gov.uk/resident/caru-ceredigion/

MS Properties property managers based in Aberystwyth volunteered to take part in the pilot scheme at one of their bin storage facilities where there had been recurring issues of contamination.

After seeing an improvement at the initial bin compound where the new signs were used, MS Properties have adopted the signs in bin storage areas for other properties that they manage and have continued to see improvements at every site.

Josh Ballard-Williams, Director at MS Properties said: “Bin Compounds have previously been a constant headache which has required weekly and in some cases daily management. Since working with the Council on the signage pilot scheme we have seen a great improvement. We are finding the signage very clear and occupants are now using the correct bins for their waste, due to this we have also seen an increase in the amount of recycling being done. After success at this large compound, we adopted the signs to use in a smaller bin store in the town centre. This has been extremely successful. We are seeing less contaminated waste, glass bottle recycling, food waste and general recycling have also increased. We will be being rolling this out in other bin stores in the New Year.”

Research shows that effective recycling is achieved when residents have the correct information, find it sufficiently easy and are motivated by positive experiences.

Councillor Dafydd Edwards, Ceredigion County Council Cabinet Member for Highways and Environmental Services, Housing and Customer Contact, said: “Even with the best intentions we can all do with a reminder of what can and can’t be placed in the clear recycling bag or the food waste container and what bin to place the correct waste in. These clear and visible signs and stencils are a compliment to our existing waste collection information we have and provide clear advice for tenants; helping to reduce potential contamination and increase recycling.

“We’d like to see these signs being used across bin storage facilities throughout the county; the more consistent and visible the message the easier it is to recycle successfully.”

The Waste Services Team would love to hear from anyone who wishes to use the new templates. To get in touch, email clic@ceredigion.gov.uk with the title ‘Bin Storage Facilities Signage Pilot’ or call 01545 570881.

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: