February 25, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Nifer gynyddol o ysgolion Sir Gaerfyrddin yn cysylltu â Lesotho / Growing number of Carmarthenshire schools link with Lesotho

YSGOL Coedcae yn Llanelli yw’r 21ain ysgol yn Sir Gaerfyrddin i gysylltu â dosbarthiadau yn Lesotho fel rhan o raglen ddysgu ryngwladol.

Wedi’i amgylchynu ar bob ochr gan Dde Affrica, gelwir Lesotho yn ‘Kingdom in the Sky’ – mae wedi’i lleoli ar uchder dros 1,388 metr ac mae ganddi’r pwynt isel uchaf o unrhyw wlad yn y byd gyda llawer o’i phentrefi’n anodd eu cyrraedd o hyd heblaw ar droed neu ar gefn ceffyl.

Mae llawer o wahaniaethau rhwng bywyd yng Nghymru a Lesotho, ond mae canolbwyntio ar flaenoriaethau a rennir megis newid yn yr hinsawdd, codi dyheadau, a hyrwyddo dwyieithrwydd yn sicrhau bod y cysylltiadau o fudd i ddysgwyr yn y ddwy wlad; ac maent yn datblygu gwell dealltwriaeth o’r byd ehangach a’u rôl ynddo fel dinasyddion byd-eang.

Dywedodd Victoria Colbourne, athrawes ddaearyddiaeth yn Ysgol Coedcae, ar ran disgyblion o Bwyllgor Eco’r ysgol: “Yma yn Ysgol Coedcae rydym yn gyffrous iawn o gael y cyfle i ddod â’n dosbarthiadau a’n cymunedau ynghyd, ac i weithio ar brosiectau a fydd yn ein galluogi i ddysgu’n uniongyrchol am wlad, diwylliant a gwerthoedd Lesotho.

“Edrychwn ymlaen yn fawr at rannu syniadau, dysgu oddi wrth ein gilydd a gwneud ffrindiau ar hyd y ffordd. Ni allai hyn fod yn bwysicach yn ystod y cyfnod heriol hwn. Edrychwn ymlaen at ddechrau.”

Mae Cysylltu Dosbarthiadau drwy Ddysgu Byd-eang yn rhaglen addysg fyd-eang unigryw a gyflwynir i ysgolion gan y British Council mewn partneriaeth â’r Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu.

Trwy ddatblygu a rhwydweithio â miloedd o athrawon ledled y byd, y nod yw helpu pobl ifanc i ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd i fyw a gweithio mewn economi sydd wedi’i globaleiddio.

Mae ysgolion yng Nghymru a Lesotho hefyd yn elwa ar gymorth ychwanegol gan Dolen Cymru Lesotho, sy’n helpu i drefnu teithiau cyfnewid tymor hwy drwy ei rhaglen lleoli athrawon.

Mae Ysgol Glan-y-Môr ym Mhorth Tywyn wedi cynnal partneriaeth lwyddiannus gydag Ysgol Uwchradd Moyeni yn Lesotho ers 2008 ac er bod pandemig COVID-19 yn cyflwyno heriau enfawr mewn perthynas â theithiau cyfnewid, mae ysgolion wedi bod yn gyflym i wynebu’r heriau, addasu eu cynlluniau, symud cydweithredu ar-lein, a newid ffocws eu prosiectau. Er enghraifft, bu Ysgol Glan-y-Môr yn gweithio gyda’u clwstwr o ysgolion lleol i greu pecyn cymorth o weithgareddau, gyda’r nod o wella sgiliau gwytnwch i ddysgwyr yn y ddwy wlad.

Gan fod ysgolion yn Lesotho wedi bod ar gau ers mis Mawrth, mae’r athrawon yno wedi gwerthfawrogi’r cyfle i gymryd rhan mewn hyfforddiant ar-lein a ddarperir gan y British Council.

Dywedodd Mampheng Elane, athrawes yn Ysgol Uwchradd Bocheletsana, ysgol bartner i Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin: “Rwyf wedi dysgu bod dysgu rhyngwladol yn arwyddocaol iawn. Yn wir, mae ein dysgwyr yn mynd i elwa llawer oherwydd y sgiliau a’r technegau addysgu newydd rydym wedi’u hennill.”

Bydd partneriaethau llwyddiannus ysgolion Sir Gaerfyrddin yn cael eu cynnwys yng nghynhadledd addysg ar-lein Dolen Cymru Lesotho ar 19 Tachwedd, sy’n dathlu 35 mlynedd o’r cyswllt unigryw hwn rhwng y ddwy wlad.

Dywedodd yr Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Addysg a Gwasanaethau Plant: “Ni fu erioed mor bwysig i’n pobl ifanc ddeall y materion mawr sy’n llywio ein byd a bydd y partneriaethau hyn yn helpu i roi iddynt y wybodaeth, y sgiliau a’r agweddau sydd eu hangen arnynt i wneud cyfraniad cadarnhaol.

“Bydd hefyd yn helpu i hyrwyddo ac annog parch at amrywiaeth, yn ogystal â helpu ein hysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

“Rwy’n gobeithio y bydd mwy o ysgolion yn manteisio ar y cyfleoedd i gysylltu a dysgu drwy’r rhaglen ddysgu unigryw hon.”

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Polly Seton, Swyddog Cysylltiadau Ysgolion Rhyngwladol y cyngor drwy anfon neges e-bost at pseton@sirgar.gov.uk neu drwy ffonio 07792673617.

I gael rhagor o wybodaeth am gynllun Cysylltu Dosbarthiadau drwy Ddysgu Byd-eang, ewch i www.britishcouncil.org/connectingclassrooms

Pennawd y llun: Ymweld â Ntate Teboho Tsiane, athro Basotho, gyda disgyblion o ysgol Glan-y-Môr.

Pennawd y llun: Ymweld ag athrawon o Lesotho gydag Angelique Perrault, cydgysylltwydd rhyngwladol yn Ysgol Glan-y-Môr.

Fideo: Fideo’r British Council yn cynnwys Ysgol Glan-y-Môr ac Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Waundew, Caerfyrddin: https://www.youtube.com/watch?v=8QIv5Fn0ZM8

COEDCAE School in Llanelli is the 21st school in Carmarthenshire to connect with classrooms in Lesotho as part of an international learning programme.

Surrounded on all sides by South Africa, Lesotho is known as the Kingdom in the Sky – it is set above 1,388 metres and has the highest low point of any country in the world with many of its villages still hard to access other than by foot or on horseback.

There are many differences between life in Wales and Lesotho, but focusing on shared priorities such as climate change, raising aspirations, and promoting bilingualism ensures the links benefit learners in both countries; and they develop a better understanding of the wider world and their role in it as global citizens.

Coedcae geography teacher Victoria Colbourne, on behalf of pupils from the school’s Eco Committee, said: “Here at Coedcae we are very excited to have the opportunity to join our classrooms and communities, and to work on projects that will allow us to discover first-hand about Lesotho’s country, culture and values.

“We can’t wait to share ideas, learn from each other and make friends along the way. This couldn’t be more important during these challenging times. We can’t wait to get started.”

Connecting Classrooms through Global Learning is a unique global education programme brought to schools by the British Council in partnership with the Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

By developing and networking with thousands of teachers across the world, it aims to help young people develop the knowledge, skills and values to live and work in a globalised economy.

Schools in Wales and Lesotho also benefit from additional support from Dolen Cymru Lesotho, who help to organise longer-term exchanges through its teacher placement programme.

Glan-y-Môr School in Burry Port has maintained a successful partnership with Moyeni High School in Lesotho since 2008 and although the COVID-19 pandemic presents huge challenges in relation to exchange visits, schools have been quick to step up to the mark, adapt their plans, move collaboration online, and change the focus of their projects. Glan-y-Môr for example worked with their cluster of local schools to create a toolkit of activities, aimed at improving resilience skills for learners in both countries.

With schools in Lesotho having been closed since March, the teachers there have appreciated the opportunity to take part in online training provided by the British Council.

Mampheng Elane, teacher at Bocheletsana High School, partner school to QE High School, Carmarthen, said: “I have learnt that international learning is very significant. Really our learners are going to benefit a lot due to new teaching skills and techniques we have acquired.”

The successful partnerships of schools in Carmarthenshire will be included in Dolen Cymru Lesotho’s online education conference on November 19, which is celebrating 35 years of this unique country to country link.

Carmarthenshire County Council’s Executive Board Member for Education and Children’s Services said: “It has never been so important for our young people to understand the big issues that shape our world and these partnerships will help to provide them with the knowledge, skills and attitudes they need to make a positive contribution.

“It will also help to promote and encourage respect for diversity, as well as help our schools to prepare for the new curriculum.

“I hope more schools will take advantage of the opportunities to connect and learn through this unique learning programme.”

For further information, please contact Polly Seton, the council’s Officer for International School Links by emailing pseton@carmarthenshire.gov.uk or by calling 07792673617.

For more information about Connecting Classrooms through Global Learning, visit www.britishcouncil.org/connectingclassrooms

Picture caption: Visiting Basotho teacher Ntate Teboho Tsiane with pupils from Glan-y-Môr school.

Picture caption: Visiting teachers from Lesotho with Angelique Perrault, international co-ordinator at Glan-y-Môr School.

Video: British Council video featuring Glan-y-Môr School and Richmond Park Primary School, Carmarthen: https://www.youtube.com/watch?v=8QIv5Fn0ZM8

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: