March 2, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Plaid Cymru yn mynnu eglurder ar famau a phartneriaid sy’n ymweld â’r ysbyty / Plaid call for clarity on mums to be and partners visiting hospital

MAE Plaid Cymru wedi galw am fwy o eglurder ynghylch newidiadau i ymweld ag ysbytai ar ôl i Lywodraeth Cymru lacio rhai rheolau ar fynd gyda phartneriaid beichiog a mamau newydd.

Dywedodd Bethan Sayed AS, aelod o’r senedd dros Dde Cymru Gorllewin, ei bod yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi gwrando ar famau fel hi a’i gwneud hi’n haws mewn theori i bartneriaid fynd gyda merched beichiog drwy’r broses famolaeth.

Fodd bynnag, roedd hi’n anfodlon fod Llywodraeth Cymru’n disgwyl i reolwyr ysbytai unigol wneud penderfyniadau a allai, mewn rhai ardaloedd, weld fwy o gyfyngiadau eto ynglyn ag ymweld ag ysbytai.

Dywedodd Ms Jenkins: “Mae hwn wedi bod yn gyfnod anodd iawn i unrhyw riant beichiog neu newydd – gall genedigaeth fod yn ddigon trawmatig ar brydiau ond mae gorfod gwneud hynny yn ystod cyfyngiadau Covid-19 a heb bartner cefnogol wrth eich ochr chi bob amser, yn gwneud pethau’n waeth o lawer.

“Rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi ystyried ein pryderon ar ôl misoedd o ymgyrchu ac wedi perfformio tro pedol. Ond rwy’n bryderus hefyd y gallem weld sefyllfa dameidiog yn datblygu os yw’r rheolau yn wahanol ym mhob ysbyty ac, o bosib, yn llawer llymach nag y maent ar hyn o bryd.

“Roedd Plaid Cymru wedi trefnu dadl ar yr union fater hwn yn y Senedd yn ystod y dyddiau nesaf felly efallai bod hynny wedi helpu i gyflymu ymateb y Llywodraeth a fydd, gobeithio, yn gwneud bywyd yn haws i ferched beichiog a mamau newydd a’u partneriaid.”

PLAID Cymru has called for greater clarity on changes to hospital visiting after the Welsh Government relaxed some rules on accompanying pregnant partners and new mothers.

Bethan Sayed MS, Plaid Cymru’s South Wales West representative, said she was pleased that the Welsh Government had listened to mothers like herself and made it easier in theory for partners to accompany mothers-to-be through the maternity process.

However she was uneasy about the Welsh Government expecting individual hospital managements to make decisions that could, in some areas, see hospital visiting become even more restricted.

Ms Jenkins said: “This has been a really difficult time for any expectant or new parents – giving birth can be traumatic enough at times but having to do so during Covid-19 restrictions and without a supportive partner at your side at all times, makes matters far worse.

“I’m glad the Welsh Government has taken our concerns on board after months of campaigning and performed something of a U-turn. But I’m also concerned that we could see a piecemeal situation develop if the rules are different in every hospital and potentially far stricter than they are now.

“Plaid Cymru had scheduled a debate on this very matter in the Senedd in the next few days so perhaps that helped speed up the Government’s response, which I hope will make life easier for expectant and new mothers and their partners.”

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: