February 26, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Prosiect i gyrraedd unigolion sy’n fregus ac ynysig yng Ngheredigion

MAE aelodau Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion wedi bod yn cydweithio i godi ymwybyddiaeth o droseddau bregusrwydd yn y sir a’u hatal.

Gyda chyllid gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, nod y prosiect yw cyrraedd y rhai sydd fwyaf agored i niwed ac ynysig yn ein cymunedau. Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion wedi comisiynu sesiynau hyfforddi sy’n canolbwyntio ar Gyflwyniad i Droseddau Bregusrwydd a Gweithdrefnau Rhannu Gwybodaeth.

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn yw Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, sydd â chyfrifoldeb am ddiogelwch cymunedol. Dywedodd: “Mae COVID-19 wedi golygu y bu dibyniaeth gref ar gymorth rhwydwaith cymunedol a lleol tra bod y cyfyngiadau ar waith. Mae gwirfoddolwyr grwpiau cymorth cymunedol, cynghorau tref a chymuned a sefydliadau’r trydydd sector wedi bod ar y rheng flaen wrth gefnogi’r rhai sydd fwyaf ynysig yng Ngheredigion yn rhan o’r ymateb brys.”

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar roi’r wybodaeth angenrheidiol i gymunedau i nodi ac adrodd i’r asiantaethau cymorth perthnasol os byddant yn pryderu y gallai unigolyn fod mewn perygl o ymddygiad troseddol. Er y bu rhai enghreifftiau calonogol o gymunedau’n cyd-dynnu, rydym hefyd wedi gweld cynnydd yn y rhai sy’n ceisio manteisio ar yr amgylchiadau anffodus.

Mae’r sesiynau wedi’u hanelu at weithwyr cymunedol rheng flaen a allai ddod i gysylltiad ag unigolion sy’n agored i niwed yn rhan o’u gwaith bob dydd neu drwy wirfoddoli. Bydd y sesiynau’n rhoi trosolwg o’r hyn y gellid ei ystyried yn drosedd bregusrwydd, gan nodi pwy allai fod mewn perygl ac arwyddion i gadw golwg amdanynt, yn ogystal ag amlinellu sut i gefnogi ac adrodd am unrhyw bryderon i’r asiantaethau cymorth priodol.

Bydd ail elfen y prosiect yn ategu’r negeseuon yn yr hyfforddiant, ac yn canolbwyntio ar ymgyrch ymwybyddiaeth sydd wedi’i hanelu at y cyhoedd a fydd yn annog preswylwyr i weithredu fel llygaid a chlustiau eu cymunedau drwy amlinellu arwyddion o bryder y dylid bod yn ymwybodol ohonynt, a sut i gefnogi ac adrodd yn ôl yr angen.

Mae’r sesiynau am ddim ac yn cael eu cynnal yn rhithiol ym mis Chwefror a Mawrth. Am ragor o wybodaeth neu i archebu lle, anfonwch e-bost at dysgu@ceredigion.gov.uk.

Project to reach the vulnerable and isolated in Ceredigion

MEMBERS of Ceredigion Community Safety Partnership have been working together to raise awareness of and reduce vulnerability crimes within the county.

With funding from the Dyfed-Powys Police and Crime Commissioner, the project aims to reach those most vulnerable and isolated within our communities. Ceredigion Community Safety Partnership have commissioned training sessions focussing on an Introduction to Vulnerability Crimes and Information Sharing Procedures.

Councillor Ellen ap Gwynn, Leader of Ceredigion County Council with responsibility for community safety said, “COVID-19 has meant that there has been a strong reliance on community and local network support whilst restrictions have remained in place. Our community support group volunteers, town and community councils and 3rd sector organisations have been on the front line in supporting those most isolated within Ceredigion as part of the emergency response.”

The project focuses on equipping communities with the necessary knowledge to identify and report to the relevant support agencies should they become concerned that an individual might be at risk of criminal behaviour. Whilst there have been some heart-warming examples of communities pulling together, we have also seen an increase in those attempting to exploit the unfortunate circumstances to their advantage.

The sessions are aimed at front line community workers who may come into contact with vulnerable individuals as part of their everyday work or volunteering role. The sessions will provide an overview into what might be considered a vulnerability crime, identifying who might be at risk and signs to look out for, as well as outline how to support and report any concerns to appropriate support agencies.

The second element of the project will reinforce the messaging in the training, and focusses on an awareness campaign aimed at the general public which will encourage residents to be the eyes and ears of their communities by outlining signs of concern to be aware of, and how to support and report as necessary.

These free of charge sessions will be delivered virtually and held in February and March. For more information or to book your place, email dysgu@ceredigion.gov.uk.

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: