March 2, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Rhaid dal ati i ddiogelu ein gilydd / We must continue to protect each other

WRTH i nifer yr achosion o’r coronafeirws ddisgyn yng Ngheredigion, atgoffir pobl ei bod dal yn hollbwysig archebu prawf COVID-19 os oes ganddynt unrhyw symptomau.

Yr unig ffordd o sicrhau gwir ddarlun o sefyllfa’r coronafeirws yn ein sir yw cynnal y profion angenrheidiol. Atgoffir pobl felly ei bod yn hanfodol bwysig i archebu prawf os oes ganddynt unrhyw un o’r prif symptomau canlynol, sef: tymheredd uchel, peswch parhaus newydd a cholled neu newid i arogl neu flas.

Dylai pobl hefyd fod yn ymwybodol o symptomau cynnar eraill, gan archebu prawf os oes ganddynt unrhyw amheuaeth y gallent fod wedi cael eu heintio. Mae’r symptomau hyn yn cynnwys cur pen, blinder a phoenau cyffredinol sydd fel arfer yn gysylltiedig â’r ffliw.

Gellir archebu prawf ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu trwy ffonio 119.

Mae ffigurau diweddaraf y coronafeirws yng Ngheredigion, sef 34.4 i bob 100,000 o’r boblogaeth (ffigurau 01.02.2021) yn profi fod modd dod â’r feirws yn ôl i lefel y gellir ei rheoli trwy weithio gyda’n gilydd i aros adref a chadw pellter cymdeithasol bob amser. Rydym yn gwerthfawrogi aberth pawb yn hyn o beth ac yn diolch i chi am gydweithio i wneud y peth iawn yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Er hyn, rhaid pwysleisio nad ydym wedi cyrraedd y lan eto. Mae haint y coronafeirws yn parhau yn hynod o beryglus yn ein cymunedau ac wedi dangos ei fod yn gallu lledaenu’n eithriadol o gyflym. Felly, nid nawr yw’r amser i laesu dwylo. Rhaid i bob un ohonom ddal ati i aros adref, cadw pellter cymdeithasol, golchi ein dwylo yn rheolaidd, a gwisgo masgiau mewn lleoliadau cyhoeddus hanfodol dan do. Dewch i ni barhau i wneud yr hyn rydym wedi’i wneud mor dda hyd yma.

Yn ogystal â hyn, mae Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i gefnogi a chydweithio â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddarparu’r brechlynnau yn erbyn COVID-19. Erbyn hyn, mae 7,459 o bobl yng Ngheredigion wedi cael dôs cyntaf y brechlyn (ffigurau 28 Ionawr 2021).

Mae’r brechlynnau hyn yn gam pwysig ymlaen yn ein taith i oresgyn y coronafeirws. Er hyn, rhaid cofio nad ydynt yn cynnig amddiffyniad llwyr. Hyd yn oed ar ôl cael y brechlyn, cofiwch fod yn rhaid i chi barhau i ddilyn yr holl reolau, gan gynnwys aros adref a chadw pellter cymdeithasol.

Byddwch yn cael eich gwahodd i gael y brechlyn yn eich tro, ac nid oes angen i chi archebu’r brechlyn eich hun. Mae rhagor o wybodaeth am y brechlynnau ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/gwybodaeth-brechlyn-covid-19/

Mae Ceredigion a Chymru yn parhau ar Lefel Rhybudd 4, ac i ddarllen y rheolau sydd mewn grym, ewch i wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/canllaw-lefel-rhybudd-4

Mae gwybodaeth a chyngor am sefyllfa’r coronafeirws yng Ngheredigion ar gael ar wefan Cyngor Sir Ceredigion: https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/ neu gallwch ffonio 01545 570881

Diolch am gadw hyd braich i leddfu’r baich.

Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

We must continue to protect each other

AS the number of coronavirus cases fall in Ceredigion, people are reminded that it’s still as important as ever to book a COVID-19 test if they have any symptoms.

The only way to get a true picture of the coronavirus situation in our county is to hold the necessary tests. People are reminded that it’s vitally important to book a test if they have any of the following main symptoms: high temperature, new continuous cough, and a loss or change to sense of smell or taste.

People should also be aware of other early symptoms and they should book a test if they have any doubt that they could be infected. These symptoms include a headache, tiredness and general aches and pains which are usually connected with the flu.

You can book a test on the Welsh Government’s website: https://gov.wales/getting-tested-coronavirus-covid-19 or by calling 119.

The latest coronavirus figures for Ceredigion, which are 34.4 to every 100,000 of the population (as of 01.02.2021), show that it is possible to bring the virus back to a controllable level if we all work together to stay home and keep a social distance at all times. We appreciate the sacrifices everyone has made and thank you for working together to do the right thing in this difficult time.

However, it must be emphasized that we are not out of the woods yet. The coronavirus remains a very dangerous infection in our communities and has shown that it can spread extremely quickly. Therefore, now is not the time for complacency. We must all continue to stay at home, keep a social distance, wash our hands regularly and wear masks in indoor essential public places. Let’s continue to do what we have done so well so far.

Additionally, Ceredigion County Council continues to support and work with Hywel Dda University Health Board to provide COVID-19 vaccines. As of 28 January 2021, 7,459 people in Ceredigion have had their first dose of the vaccine.

These vaccines are an important step forward in our journey to beat the coronavirus. However, we must remember that they do not provide complete protection. Even after receiving the vaccine, remember that you must continue to follow all rules, including staying home and keeping a social distance.

You will be invited to receive your vaccine in turn, and you do not need to book the vaccine yourself. More information about the vaccines can be found on the Public Health Wales website: https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/

Ceredigion and Wales remain on Alert Level 4, and the rules which are in force can be found on the Welsh Government’s website: https://gov.wales/alert-level-4-guide

Information and advice regarding the coronavirus situation in Ceredigion is available on Ceredigion County Council’s website: https://www.ceredigion.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/ or you can call 01545 570881

Thank you for staying apart to play your part.

Together we can keep Ceredigion safe.

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: