March 3, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Rhybuddio trigolion am sgamwyr dros frechlyn Covid-19 / Residents warned of scammers over COVID-19 vaccine

Rhybuddir trigolion Ceredigion am sgamwyr brechlynnau Covid-19.

Daw hyn yn dilyn pryder gan Dîm Troseddau Economaidd Heddlu Dyfed Powys bod sgamwyr yn anfon negeseuon testun ac e-byst a hyd yn oed galwadau yn ceisio cael preswylwyr i wneud cais am frechlyn Covid-19.

Mae sgamwyr wedi gwneud negeseuon testun ac e-byst i edrych fel petai wedi dod gan y GIG yn cynnig brechlyn Covid-19. Peidiwch ag agor unrhyw ddolenni neu atodiadau amheus.

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn awgrymu’r isod:

Cymerwch eiliad i feddwl cyn cymryd rhan gyda’ch arian neu wybodaeth – gallai eich cadw’n ddiogel.
A allai fod yn ffug? Mae’n iawn gwrthod, gwrthod neu anwybyddu unrhyw geisiadau. Dim ond troseddwyr fydd yn ceisio eich rhuthro neu eich panig.
Cysylltwch â’ch banc ar unwaith os ydych chi’n meddwl eich bod wedi dioddef sgam a rhoi gwybod i’r Heddlu amdano.
Ni fydd y GIG, yr heddlu, na’ch banc, byth yn gofyn i chi dynnu arian yn ôl na’i drosglwyddo i gyfrif gwahanol. Ni fyddant byth yn gofyn i chi ddatgelu eich cyfrinair bancio llawn na’ch PIN.
Anogir preswylwyr i ddilyn y camau hyn os cysylltir â nhw:

Os ydych wedi derbyn e-bost, nad ydych yn hollol siŵr amdano, anfonwch ef at y Gwasanaeth Adrodd E-bost Amheus (SERS) ar report@phishing.gov.uk

Os ydych wedi derbyn negeseuon testun amheus, anfonwch y neges hon ymlaen i’r rhif di-dâl i 7726.

Ceredigion residents are warned of Covid-19 vaccine scammers.
This comes following concern from Dyfed Powys Police Economic Crime Team that scammers are sending texts and emails and even calls attempting to get residents to apply for the Covid-19 vaccine.
Scammers have made texts and emails to look as though it has come from the NHS offering a Covid-19 vaccine. Do not open any suspicious links or attachments.

Dyfed-Powys Police suggest to always:

Take a moment to think before parting with your money or information – it could keep you safe.

Challenge: Could it be fake? It’s ok to reject, refuse or ignore any requests. Only criminals will try to rush or panic you.

Protect: Contact your bank immediately if you think you’ve fallen victim to a scam and report it to the Police.

and Remember: The NHS, The police, or your bank, will never ask you to withdraw money or transfer it to a different account. They will also never ask you to reveal your full banking password or PIN.

Residents are encouraged to follow these steps if they are contacted:

If you have received an email, which you are not quite sure about, forward it to the Suspicious Email Reporting Service (SERS) at report@phishing.gov.uk
If you have received suspicious text messages, forward these message on to the free of charge number on 7726.

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: