February 26, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Yr awr dywyllaf yw’r un cyn y wawr / The darkest hour is before the dawn

MAE sefydliadau sydd ar reng flaen ymateb Gorllewin Cymru i COVID-19 wedi rhybuddio bod ein cymunedau yn llygad y storm wrth i ni wynebu achosion uchaf erioed o’r clefyd yn ein hardal.

Mae’r achosion yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda bellach ar gyfartaledd dros saith diwrnod o 316.3 fesul 100,000 o’r boblogaeth, ac yn Sir Gaerfyrddin, mae hyn mor uchel â 448.2 (ffigurau 03 Rhagfyr-09 Rhag).

Mae hyn yn cymharu, er enghraifft, â 242 o achosion fesul 100,000 o’r boblogaeth yn Llundain, a 199 fesul 100,000 yn Birmingham yn ystod yr un cyfnod.

Mae hyn yn rhoi straen ar ein gwasanaethau GIG cymunedol ac ysbytai, gyda mwy na 150 o bobl mewn ysbytai acíwt lleol â COVID-19, sy’n fwy na’r brig yn ystod y cam cyntaf.

Mae hyn yn creu problemau stafiof, gan fod nifer sylweddol, o ddeutu 930 o staff y bwrdd iechyd i ffwrdd o’r gwaith naill ai’n sâl neu’n ynysu. Mae gweithwyr proffesiynol clinigol a staff cymorth mewn dan bwysau sylweddol wrth iddynt ddelio â chleifion COVID a rhai nad ydynt yn COVID.

Dywed arweinwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chynghorau Sir yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro eu bod yn wynebu sefyllfa o argyfwng ac mae angen i’r gymuned wneud hyd yn oed mwy o aberthau er mwyn cadw ein cymunedau’n ddiogel.

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Maria Battle: “Yr awr dywyllaf yw’r un cyn y wawr, ac er bod gobaith ar y gorwel ar ffurf y brechlyn, mae hyn yn teimlo fel ein hawr anoddaf eto. Mae ein GIG a staff gofal eraill a gweithwyr allweddol wedi rhoi eu hunain ar flaen y gad. Er ei bod yn anodd ar hyn o’r bryd wrth inni agosáu at amser arbennig o’r flwyddyn, gallai’r risg yr ydym i gyd yn ei hwynebu gael ei lleihau’n fawr wrth i bob un ohonom weithredu.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, y Cynghorydd Emlyn Dole: “Rydym yn bryderus iawn ynghylch lledaeniad cyflym y feirws yng nghymunedau Sir Gaerfyrddin. Rydym mor bryderus ein bod yn gofyn i bobl ystyried hunan-ynysu er mwyn amddiffyn eu hunain a’u teuluoedd yn y cyfnod cyn y Nadolig gyda’r firws yn lledaenu mor gyflym. Gwnewch bopeth o fewn eich gallu i gadw’n ddiogel.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn “Mae hwn yn un Nadolig o blith nifer a bydd dathliadau’r ŵyl eleni yn wahanol. Rhaid i ni aberthu gweld anwyliaid fel y gallwn gwrdd ar adeg arall pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i sicrhau ein bod yn dilyn y canllawiau felly cyfyngwch y nifer o bobl rydych chi’n eu gweld i chwarae’ch rhan. Bydd hyn yn cadw ein teuluoedd a’n ffrindiau’n ddiogel ac yn amddiffyn ein gwasanaethau GIG cymunedol ac ysbytai.”

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson: “Rwy’n deall bod pobl wedi bod yn edrych ymlaen at y Nadolig hyd yn oed yn fwy nag erioed o ystyried yr hyn rydyn ni wedi bod drwyddo eleni. Ond nid nawr yw’r amser i daflu holl waith caled ac aberth y naw mis diwethaf i ffwrdd. Os ydym yn cyfyngu ar nifer y bobl rydyn ni’n cwrdd â nhw dros y Nadolig, byddwn ni’n helpu i atal y lledaeniad. Trwy atal y lledaeniad rydym yn atal marwolaethau pellach, dyna yw’r gwirionedd. Mae gennym olau ar ddiwedd y twnnel wrth gyflwyno’r brechlynnau – bydd cadw at y rheolau nawr yn talu ar ei ganfed i bob un ohonom yn yr hir dymor.”

Ymhlith y camau ymarferol y gall pob un ohonom eu cymryd mae:

• Cadw dau fetr ar wahân, golchi eich dwylo’n drylwyr ac yn rheolaidd a gwisgo gorchudd wyneb pan fo angen

• Meddwl yn ofalus am eich cynlluniau Nadolig a dim ond gwneud yr hyn y mae’n rhaid i chi ei wneud, nid yr hyn y gallwch chi ei wneud

• Osgoi rhyngweithio cymdeithasol corfforol ac unrhyw gynulliadau

• Gweithio gartref ac osgoi rhannu ceir

Mae hefyd yn bwysig hunan-ynysu a chael eich profi os ydych chi’n dangos unrhyw symptomau ac i hunan-ynysu os yw aelod arall o’r cartref yn dangos symptomau.

Organisations at the frontline of the west Wales response to COVID-19 have warned that our communities are in the eye of the storm as we face record cases of the disease in our area.
The cases in the Hywel Dda University Health Board area are now at an average over seven days of 316.3 per 100,000 population, and in Carmarthenshire, this is as high as 448.2 (figures 03 Dec-09 Dec).

This compares, for example, to 242 cases per 100,000 population in London, and 199 per 100,000 in Birmingham during the same period.

This is putting strain on our community and hospital NHS services, with more than 150 people in local acute hospitals with COVID-19, which is more than the peak during the first phase.

This is creating staff problems, as a significant number, around 930, health board staff are absent either sick or isolating. Clinical professionals and support staff in work are under significant pressure as they deal with both COVID and non-COVID patients.

Leaders from Hywel Dda University Health Board and County Councils in Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire say they are facing an emergency situation and they need the community to make even more sacrifices in the interests of keeping our communities safe.

Chair of Hywel Dda University Health Board Maria Battle said: “The darkest hour is before the dawn and whilst hope is on the horizon in the form of the vaccine, this feels like our hardest hour yet. Our NHS and other care staff and critical workers have put themselves in harm’s way during the course of their work. Whilst we know it is hard after this time and as we approach a special time of year, the risk we all face could be greatly reduced by each of us taking action.”

Carmarthenshire County Council Leader Cllr Emlyn Dole said: “We are very seriously concerned about the rapid spread of the virus in Carmarthenshire’s communities. We are so concerned that in the run-up to Christmas and with the virus spreading so quickly, we are asking people to consider self-isolating to protect themselves and their families. Please do everything you can to stay safe.”

Leader of Ceredigion County Council, Councillor Ellen ap Gwynn said “This year’s festive celebrations will be different. We must sacrifice seeing loved ones so that we can meet up another time when it’s safe to do so. We all have a responsibility to ensure we follow the guidelines so limit the amount of people you see to play your part. This will keep our families and friends safe and protect our community and hospital NHS services.”

Pembrokeshire County Council Leader, Cllr David Simpson, said: “I understand that people have been looking forward to Christmas even more than ever given what we have been through this year. But now is not the time to throw away all the hard work and sacrifice of the past nine months. If we limit the number of people we meet over Christmas we will help prevent the spread. By preventing the spread we are preventing further deaths, it really is that stark. We have light at the end of the tunnel with the roll-out of the vaccines – sticking to the rules now will pay off for all of us in the longer term.”

Practical steps we can all take include:

Keep two metres apart, wash hands thoroughly and regularly and wear a face covering when needed
Think carefully about your Christmas plans and only do what you ‘must’ do not what you ‘can’ do
Avoid physical social interaction and any gatherings
Work from home and avoid car sharing
It is also important to self-isolate and get tested if showing any symptoms and to self-isolate if another member of the household is showing symptoms.

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: