February 26, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Ysgol gynradd yn cael ei chydnabod am ei dull meithringar / Primary school recognised for its nurturing approach

MAE ysgol yn Sir Gaerfyrddin wedi cael ei chanmol am ddarparu amgylchedd meithringar i ddisgyblion sydd wedi cael anhawster mewn ysgolion eraill mewn adroddiad gan Gomisiynydd Plant Cymru.

Tynnwyd sylw at Ysgol Brynteg yn Llanelli am ei harfer da o ran sicrhau y cynigir gofal a chymorth digonol i bob disgybl er mwyn diwallu eu hanghenion.

Mae’r Athro Sally Holland am weld gwahardd o’r ysgol yn dod i ben yn raddol ar gyfer plant 3-7 oed.

Yn ôl gwaith ymchwil y Comisiynydd, cafwyd 768 o waharddiadau cyfnod penodol ledled Cymru i blant 3-7 oed yn ystod blwyddyn academaidd 2018-19, er bod y ffigur hwn yn debygol o fod yn uwch gan nad oedd pob awdurdod lleol wedi cyflwyno ei ystadegau.

Mae hefyd yn dangos, ar gyfartaledd, bod naw plentyn fesul awdurdod lleol wedi’u gwahardd yn fwy nag unwaith a bod un plentyn wedi cael ei wahardd 18 o weithiau mewn un flwyddyn academaidd – roedd pob un o’r plant hyn yn y cyfnod sylfaen, sy’n cwmpasu plant rhwng 3 a 7 oed.

Dywedodd Geraint Jones, Pennaeth Ysgol Bryn Teg, Llanelli, a nodir yn adroddiad y Comisiynydd fel enghraifft o arfer da: “Mae’r Corff Llywodraethu a staff fy ysgol wedi gweithio’n eithriadol o galed fel tîm i ddatblygu arferion cynhwysol a meithringar ym mhob rhan o’r ysgol. Mae hyn yn sicrhau y cynigir y gofal a’r cymorth angenrheidiol i’r holl ddisgyblion er mwyn diwallu eu hanghenion. Rydym yn ymdrechu i nodi a diwallu anghenion ein holl ddisgyblion yn gynnar. Mae hyn yn heriol iawn, ac mae angen ymdrechu’n gyson, ynghyd â datblygiad parhaus ein gweithlu i sicrhau y gallwn ddarparu’r addysg orau bosibl i’n holl ddysgwyr.

“Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i leihau maint dosbarthiadau babanod. Rydym hefyd yn defnyddio cyllid dros dro megis ein grant Datblygu Disgyblion. Mae’r ffrydiau cyllido hyn, ynghyd â’n rheolaeth ofalus o gyllideb yr ysgol ar draws yr ysgol wedi ein galluogi i ddarparu’r strategaethau hanfodol sydd eu hangen ar ein dysgwyr.”

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o Fwrdd Gweithredol y Cyngor dros Addysg: “Mae penaethiaid a staff ysgol ym mhob un o’n hysgolion yn gweithio’n eithriadol o galed i sicrhau bod unrhyw blant sydd angen y cymorth ychwanegol hwnnw yn ei dderbyn.

“Mae mabwysiadu dull meithringar effeithiol yn y cyfnod sylfaen yn ddechrau ardderchog wrth iddynt ddechrau ar eu taith addysg.”

A Carmarthenshire School has been praised for providing a nurturing environment to pupils who have struggled at other schools in a report by the Children’s Commissioner for Wales.

Llanelli’s Ysgol Brynteg was highlighted for its good practice in ensuring every pupil is offered the adequate care and support to meet their needs.

Professor Sally Holland wants to see exclusion from school phased out for children aged 3-7.

According to the Commissioner’s research 768 fixed-term exclusions took place across Wales for children aged 3-7 in the 2018-19 academic year, although this figure is likely to be higher as not all local authorities reported their statistics.

It also shows that on average, nine children per local authority had been excluded more than once with one child being excluded 18 times in one academic year – all of these children were in the foundation phase, which covers ages 3-7.

Geraint Jones, Head Teacher at Ysgol Bryn Teg, Llanelli, which is mentioned in the Commissioner’s report as an example of good practice, said: “The Governing Body and staff in my school have worked incredibly hard as a team, in developing inclusive and nurturing practices throughout the school. This ensures that each and every pupil is offered the required amount of care and support to meet their needs. We strive for early identification and meeting the needs of all our pupils. This is a real challenge, and requires constant maximum efforts, along with continual development of our workforce to ensure we can provide the best education possible to all our learners.

“We have been fortunate of securing Welsh Government funding to reduce infant class sizes. We also utilise other temporary funding such as our Pupil development grant. These funding streams, along with our careful management of our school budget across the school has allowed us to provide the essential strategies that our learners need.”

The council’s executive board member for education, Cllr Glynog Davies said: “Headteachers and school staff in all our schools work incredibly hard to ensure that any children needing that extra support receive it.

“Adopting an effective nurturing approach in the foundation phase provides an excellent start as they begin their education journey.”

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: