March 3, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Ysgol Uwchradd Aberaeron i ddysgu o bell o ddydd Gwener, 11 Rhagfyr / Remote learning for pupils at Ysgol Gyfun Aberaeron from Friday, 11 December

BYDD disgyblion Ysgol Uwchradd Aberaeron yn cael eu dysgu o bell yn dilyn achosion o COVID-19 yn yr ysgol.

Mae Grwpiau Cyswllt eisoes yn hunan-ynysu oherwydd eu bod yn gysylltiadau agos ag achos COVID-19 a gadarnhawyd yn yr ysgol. Rhaid i’r disgyblion a’r staff hyn aros gartref i leihau lledaeniad posibl y firws i deulu, ffrindiau a’r gymuned ehangach.

Oherwydd heriau staffio, bydd yr ysgol gyfan yn cau ac yn symud i dysgu o bell o ddydd Gwener, 11 Rhagfyr 2020 tan ddydd Gwener, 18 Rhagfyr 2020.

Mae’r Ysgol wedi cysylltu â’r holl rieni.

Mae’r Cyngor yn annog pob rhiant i atgyfeirio eu plant am brawf os ydyn nhw’n datblygu unrhyw un o’r symptomau, sef:

· tymheredd uchel

· peswch parhaus newydd

· colled neu newid i synnwyr arogli neu flas.

Dylai rhieni fod yn ymwybodol o symptomau eraill ar y dechrau, fel pen tost, blinder a phoenau cyffredinol sy’n gysylltiedig â’r ffliw fel arfer.

Gallwch wneud cais am brawf ar-lein https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu trwy ffonio 119.

Ni ddarperir unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r mater hwn.

Linc ar-lein: https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/newyddion/ysgol-uwchradd-aberaeron-i-ddysgu-o-bell-o-ddydd-gwener-11-rhagfyr-2020/

Remote learning for pupils at Ysgol Gyfun Aberaeron from Friday, 11 December 2020

Pupils at Ysgol Gyfun Aberaeron will be taught remotely following further cases of COVID-19 in the school.

Contact Groups are already self-isolating because they are close links to a confirmed COVID-19 case at school. These pupils and staff must stay at home to reduce the potential spread of the virus to family, friends and the wider community.

Due to staffing challenges, the whole school will close and move to distance learning from Friday, 11 December 2020 until Friday, 18 December 2020.

All parents have been contacted by the School.

The Council urges all parents to refer their children for a test if they develop any of the symptoms, which are:

· a high temperature

· a new continuous cough

· a loss or change to sense of smell or taste.

Parents should also be aware of other symptoms early on, such as headaches, tiredness and general aches and pains usually associated with the flu.

You can apply for a test online https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test or by phoning 119.

No further details will be provided regarding this matter.

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: