February 26, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

£2.6m ychwanegol ar gyfer awdurdodau lleol i gefnogi Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor / £2.6m ychwanegol ar gyfer awdurdodau lleol i gefnogi Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

MAE cynghorau lleol ym mhob rhan o Gymru yn mynd i gael £2.6m ychwanegol i’w helpu i ddiwallu’r cynnydd yn y galw am gymorth o dan Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor.

Gyda nifer mawr o aelwydydd yn wynebu toriad yn eu hincwm neu ddiweithdra oherwydd y pandemig, mae’r cynllun yn dal i fod yn gwbl hanfodol i helpu llawer o aelwydydd incwm isel yng Nghymru i oroesi.

Mae’r cyllid ychwanegol hwn yn dod â chyfanswm y cymorth COVID-19 ar gyfer y Cynllun i bron i £5.5m. Bydd yn helpu awdurdodau lleol i reoli’r cynnydd yn y galw am gymorth o dan y Cynllun, heb effeithio ar y gwasanaethau y maent yn eu darparu eisoes.

Dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid:

“Bydd y cymorth ychwanegol rydw i’n ei gyhoeddi heddiw yn rhoi i awdurdodau lleol y sicrwydd ariannol sydd ei angen arnyn nhw i barhau i gefnogi’r rheini sydd angen y cymorth hwnnw fwyaf drwy ein Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor.

“Hoffwn i annog pob un sy’n meddwl y gallai fod yn gymwys i gael cymorth gyda biliau’r dreth gyngor i gysylltu â’i gyngor am ragor o wybodaeth.”

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) ac awdurdodau lleol i ddeall effeithiau tymor hwy y cynnydd yn y galw ar y Cynllun, ac i asesu faint o effaith yn union y bydd unrhyw ostyngiad yn y dreth gyngor a gesglir yn ei chael ar awdurdodau lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid ac Adnoddau:

“Mae’r cynghorau’n gwybod bod llawer o bobl wedi dioddef caledi ariannol yn ystod y cyfnod hwn ac rydyn ni eisiau i bobl wybod ein bod ni yma i helpu. Mae hwn yn gyfnod anarferol iawn ac rydym yn gweld cynnydd yn nifer y ceisiadau am gymorth ledled Cymru. Os ydych yn cael trafferth talu eich treth gyngor, cysylltwch â’ch awdurdod lleol i sicrhau eich bod yn cael yr holl gymorth sydd ar gael.”


Local councils across Wales are set to receive an additional £2.6m to help them meet the increasing demand for the Welsh Government’s Council Tax Reduction Scheme.

With large numbers of households facing reduced income or unemployment due to the pandemic, the scheme continues to provide a lifeline to many low income households across Wales.

This additional funding takes the total amount of covid-19 support for the scheme to nearly £5.5m, helping local authorities to manage the increase in demand without compromising the services they already provide.

Finance Minister Rebecca Evans, said:

“The additional funding I am announcing today will provide local authorities with the financial reassurance they need to continue to support those who need it most through our Council Tax Reduction Scheme.

“I would encourage anyone who thinks they may be eligible for help with their council tax bills to contact their council for advice.”

The Welsh Government continues to work with the Welsh Local Government Association (WLGA) and local authorities to understand the longer term effects of increased demand on the scheme and to assess the extent of any decline in council tax collection on local authorities.

Councillor Anthony Hunt (Torfaen), WLGA Spokesperson for Finance and Resources said:

“Councils know that many people have experienced financial hardship during this period and we want people to know that we are here to help. These are exceptional times and we are seeing increases in applications for support right across Wales. If you are having difficulty in paying your council tax please contact your local authority to ensure you are getting all the assistance available.”

 

 

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: