March 2, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Cymryd camau ychwanegol i leihau lledaeniad y coronafeirws bellach yn ofyniad cyfreithiol i fangreoedd manwerthu/ Retail premises now required to take extra measures to minimise the spread of coronavirus

MAE gofynion newydd bellach wedi dod i rym sy’n ei gwneud yn ofynnol i fangreoedd manwerthu gymryd camau ychwanegol i amddiffyn gweithwyr a chwsmeriaid rhag y coronafeirws.

Roedd y mesurau ychwanegol eisoes yn ganllawiau, ond maent bellach yn ofynion cyfreithiol. Mae hyn yn cynnwys busnesau sy’n gwerthu bwyd neu ddiod i’w bwyta oddi ar y safle. Mae’r gofynion yma yn cynnwys yr angen i wneud y canlynol:

· Sicrhau bod systemau ar waith ar gyfer rheoli mynediad i’r fangre a chyfyngu ar nifer y cwsmeriaid sydd yn y fangre ar unrhyw adeg;

· Darparu cynhyrchion diheintio dwylo neu gyfleusterau golchi dwylo i’w defnyddio gan gwsmeriaid pan fyddant yn dod i mewn i’r fangre ac yn ei gadael;

· Cyflwyno mesurau i ddiheintio unrhyw fasgedi, trolïau, neu gynwysyddion tebyg a ddarperir i gwsmeriaid eu defnyddio yn y fangre;

· Atgoffa cwsmeriaid i gynnal pellter o 2 fetr rhyngddynt a gwisgo gorchudd wyneb drwy:

o arddangos arwyddion a chymhorthion gweledol eraill ym mhob rhan o’r fangre;

o gwneud cyhoeddiadau yn rheolaidd;

· Cynnal asesiad penodol o’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws yn y fangre ac, wrth wneud hynny, ymgynghori â phersonau sy’n gweithio yn y fangre neu gynrychiolwyr y personau hynny (pan fo busnes yn cyflogi pump neu fwy o bobl);

Mae’n ofynnol o hyd i bob mangre gymryd pob mesur rhesymol arall i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws, megis:

· newid trefn mangre gan gynnwys lleoliad dodrefn a gweithfannau;

· rheoli’r defnydd o fynedfeydd, tramwyfeydd, grisiau a lifftiau;

· rheoli’r defnydd o gyfleusterau a rennir megis toiledau a cheginau;

· fel arall, rheoli’r defnydd o unrhyw ran arall o’r fangre neu fynediad iddi;

· gosod rhwystrau neu sgriniau;

· darparu cyfarpar diogelu personol neu ei gwneud yn ofynnol eu defnyddio.

Gellir dod o hyd i’r Rheoliadau a’r canllawiau ar y dudalen Deddfwriaeth y coronafeirws a chanllawiau ar y gyfraith ar wefan Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith ac hefyd canllawiau i gymryd pob mesur rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws mewn gweithleoedd a mangreoedd sydd ar agor i’r cyhoedd: https://llyw.cymru/cymryd-pob-mesur-rhesymol-i-leihaur-risg-o-ddod-i-gysylltiad-ar-coronafeirws-mewn-gweithleoedd

Mae posteri a chanllawiau defnyddiol ar gael ym Mhecyn Cymorth Busnes Cymru: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy/pecyn-cymorth Mae templed asesiad risg Covid-19 ar gael gan Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (Saesneg yn unig): https://www.hse.gov.uk/coronavirus/assets/docs/risk-assessment.pdf

NEW requirements have now come into force that require retail premises to take additional steps to protect workers and customers from coronavirus.

The additional measures were already guidance, but are now legal requirements. This includes businesses selling food or drink for consumption off the premises. These legal requirements include the need to:

· Ensure systems are in place for controlling entry to the premises and to limit the number of customers in store at any one time;

· Provide hand sanitisation products or hand washing facilities for the use of customers when they enter and exit the premises;

· Introduce measures to sanitise any baskets, trolleys or similar containers provided for use by customers on the premises;

· Remind customers to maintain a distance of 2 metres between each other and to wear a face covering by:

o Displaying signs and other visual aids throughout the premises;

o Making announcements on a regular basis;

· Undertake and record a specific assessment of the risk of exposure to coronavirus at the premises and in doing so consult persons working on the premises or representatives of those persons (where a business employs five or more people);

All premises are still required to take all other reasonable measures to minimise the risk of exposure to coronavirus, such as:

· Changing the layout of premises including the location of furniture and workstations;

· Controlling use of entrances, passageways, stairs and lifts;

· Controlling use of shared facilities such as toilets and kitchens;

· Otherwise controlling the use of, or access to, any other part of the premises;

· Installing barriers or screens;

· Providing or requiring use of personal protective equipment

The Regulations and guidance may be found at Coronavirus legislation and guidance on the law on the Welsh Government website: https://gov.wales/coronavirus-legislation-and-guidance-law and also guidance to take all reasonable measures to minimise the risk of exposure to coronavirus in workplaces and premises open to the public: https://gov.wales/taking-all-reasonable-measures-minimise-risk-exposure-coronavirus-workplaces-and-premises-open

Useful posters and guides are available from Business Wales website: https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/tool-kit. A COVID-19 risk assessment template is available from Health and Safety Executive – What to include in your COVID-19 risk assessment: https://www.hse.gov.uk/coronavirus/assets/docs/risk-assessment.pdf

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: