March 3, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi yng Ngheredigion

AR Y 1af o Fawrth, bydd y faner yn chwifio ynghyd ȃ gweithgareddau lu i dathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant yng Ngheredigion.

Mae Dydd Gŵyl Dewi Sant yn ddiwrnod arbennig pan rydym yn dathlu Cymru, ein pobl, ein hiaith ynghyd ȃ’r diwylliant unigryw sy’n perthyn i ni gyd. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn nodi’r diwrnod gyda’g amryw o weithgareddau i’w mwynhau ac am annog cyfranogiad.

Bwriad sialens #CaruCennin yw codi hwyliau pobl Ceredigion a thu hwnt. Beth am wneud i rhywun wenu drwy gymryd rhan yn y sialens #CaruCennin? Llwythwch fideo o’ch hun yn taflu cenhinen ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #CaruCennin. Gallwch chi ei thaflu o’r dde i’r chwith, yn bell, yn uchel, yn gyflym neu mewn unrhyw ffordd digri. Cofiwch enwebu tri pherson arall i wneud yr un fath. Ewch amdani neu dilynwch yr hwyl ar cyfryngau cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion.

Ymunwch ȃ thudalen Facebook Cered a Cica Corona er mwyn ymuno yn ysbryd y dathlu. Nos Sul 28 Chwefror am 6yh cynhelir cyngerdd rhithiol sy’n arddangos talentau’r ardal. Cymerwch ran yn Cwis Dewi, canfyddwch y cysylltidau rhwng Dewi Sant a gwahanol leoliadau yng Ngheredigion. Bydd Sgwrs Panel yn cael ei arwain gan Rhodri Francis o Menter Iaith Cered ar y teitl, ‘Beth yw’r pethau bychan?’ ac fe fydd Helo Blod yn cyflwyno calendr gweithgaredd Cymraeg i fusnesau.

Mae dysgwyr Cyngor Sir Ceredigion yn cael y cyfle i baru gyda dysgwyr yn Sir Conwy mewn sesiwn rhithiol er mwyn cael y cyfle i ymarfer eu sgiliau sgwrsio.

Os ydych yn colli mynychu Eisteddfod, beth am gymryd rhan yn Eisteddfod Rhithiol Cardi Iaith? Mae’r rhestr testunnau ar dudalen Facebook @CardiIaith.

Ar y dydd hwn, rydym yn cofio am ein nawddsant Dewi a’i neges i ni wneud y pethau bychain. Mae’r Cyngor am atgoffa taw un o’r pethau bychain hynny yw rhoi’r cynnig o wasanaeth Cymraeg.

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor, “Rydym yn cofio am ein nawddsant Dewi a’i neges i ni wneud y pethau bychain. Mae’r neges honno yr un mor wir heddiw. Mae gwneud y pethau bychain yn golygu edrych ar ôl ein cymdogion, cefnogi ein cymunedau, a rhoi beth fedrwn ni pan fedrwn ni. Ar adegau mae’r cyfnod clo’ yn medru ein llethu gan ein gadael i deimlo yn ddi-rym. Ond mae’n bwysig ein bod yn sylweddoli fod ganddom ni oll ran i’w chwarae er mwyn gwella ein cymuned. Wedi’r cyfan mae nifer o bethau bychain yn arwain at un peth mawr.”

Gwisg genhinen yn dy gap, a gwisg hi yn dy galon!

 

Celebrating St David’s Day in Ceredigion

ON the 1st March, the flag will be flown along with a host of activities to celebrate St David’s Day in Ceredigion.

St David’s Day is a special day when we celebrate Wales, our people, our language and the unique culture that we all share. Ceredigion County Council is marking the day with a variety of activities to enjoy and encourage participation.

The #CaruCennin challenge aims to raise the mood of the people of Ceredigion and beyond.  Why not take part in the #CaruCennin challenge? Make someone smile, by making a video of you throwing a leek and uploading it on social media, using  the hashtag #CaruCennin. You can throw it from right to left, far, high, fast or in any humorous way. Remember to nominate three other people to do the same. Give it a go, or follow the fun on Ceredigion County Council’s social media.

Join Cered and Cica Corona’s Facebook page to join in the spirit of the celebration. On Sunday 28 February at 6pm there will be a virtual concert showcasing the talents of the county. Take part in Quiz Dewi, discover the links between St David’s and different locations in Ceredigion. A Panel Discussion will be led by Rhodri Francis of Menter Iaith Cered on the title, ‘What are the little things?’ And Hello Blod will publish Welsh language activity calendar for businesses in Ceredigion.

Ceredigion County Council learners have the opportunity to pair up with learners in Conwy County Council via  a virtual session, this  in order to practice their conversational skills.

If you miss attending an Eisteddfod, why not take part in the Cardi Iaith Virtual Eisteddfod? The list of competitions is held on the @CardiIaith Facebook page.

On this day, we remember our patron Saint David and his message for us to do the small things. The Council wants to remind us that offering Welsh language services is one of those small things.

Councillor Ellen ap Gwynn, Leader of the Council, said, “We remember our patron Saint David and his message for us to do the small things. That message is just as true today. Doing the small things means looking after our neighbours, supporting our communities, and giving what we can when we can. At times the lockdown can be overwhelming leaving us feeling powerless. But it is important that we realise that we all have a part to play in improving our community. After all many small things lead to greater things.”

Gwisg genhinen yn dy gap, a gwisg hi yn dy galon! [Wear a leek in your cap, and wear it in your heart!]

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: