February 25, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Disgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Ciliau Parc i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19 / Pupils in a Contact Group at Ysgol Gynradd Ciliau Parc asked to self-isolate as COVID-19 case confirmed

Gofynnwyd i ddisgyblion mewn Grŵp Cyswllt yn Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Ciliau Aeron hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.

Gofynnwyd i’r Grŵp Cyswllt hunan-ynysu oherwydd eu bod yn gysylltiadau agos ag achos COVID-19 a gadarnhawyd yn yr ysgol. Rhaid i’r disgyblion a’r staff hyn aros gartref am 14 diwrnod i leihau lledaeniad posibl y firws i deulu, ffrindiau a’r gymuned ehangach.

Oherwydd y gweithdrefnau cryf sydd wedi’u rhoi ar waith yn yr ysgol, dim ond un Grŵp Cyswllt y gofynnir iddo hunan-ynysu. Mae’r Ysgol wedi cysylltu â’r holl rieni.

Mae’r Cyngor yn annog pob rhiant i atgyfeirio eu plant am brawf os ydyn nhw’n datblygu unrhyw un o’r symptomau, sef:

· tymheredd uchel

· peswch parhaus newydd

· colled neu newid i synnwyr arogli neu flas.

Gallwch wneud cais am brawf ar-lein https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu trwy ffonio 119.

Ni ddarperir unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r mater hwn

Pupils in a Contact Group at Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Ciliau Aeron have been asked to self-isolate for 14 days following the confirmation of a COVID-19 case at the school.

The Contact Group has been asked to self-isolate due to being close contacts of a confirmed COVID-19 case at the school. These pupils and staff must remain at home for 14 days to reduce the possible spread of the virus to family, friends and the wider community.

Due to the strong procedures that have been put in place in the school, only one Contact Group is being asked to self-isolate. All parents have been contacted by the School.

The Council urges all parents to refer their children for a test if they develop any of the symptoms, which are:

· a high temperature

· a new continuous cough

· a loss or change to sense of smell or taste.

You can apply for a test online https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test or by phoning 119.

No further details will be provided regarding this matter.

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: