February 26, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Ffermwr ifanc o Geridigion yn fuddugol yn y gystadleuaeth pesgi moch yn ffair aeaf rithiol Cymru

Mae Teleri Evans, ffermwr ifanc o Geredigion, wedi cael ei henwi’n enillydd yng Nghystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru ar gyfer 2020.

Llwyddodd Teleri, sy’n aelod o CFfI Pontsian, i gipio’r wobr yn y gystadleuaeth frwd, gyda’r canlyniad yn cael ei gyhoeddi fel rhan o’r Ffair Aeaf Rithiol (30 Tachwedd a 1 Rhagfyr).

Mae’r gystadleuaeth yn fenter ar y cyd bob blwyddyn rhwng CFfI Cymru a Menter Moch Cymru, gyda’r nod o annog y genhedlaeth nesaf o ffermwyr moch ac i sbarduno ffermwyr i ystyried cadw moch fel opsiwn ymarferol ar gyfer arallgyfeirio.

Y chwe chystadleuydd a gyrhaeddodd rownd derfynol Cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru eleni oedd: Angharad Thomas CFfI Dyffryn Tywi, Emily Lloyd CFfI Llangwyryfon, Ethan Williams CFfI Llantrisant, Katie Hughson CFfI Howey, Teleri Vaughan CFfI Eglwyswrw, a Teleri Evans CFfI Pontsian.

Ar ddechrau mis Medi, derbyniodd pob un o’r cystadleuwyr a gyrhaeddodd y rownd derfynol bum porchell diddwyn Cymreig pum wythnos oed i’w magu. Cafodd y perchyll eu pwyso bob pythefnos i gofnodi eu cyfraddau twf, a chofnodwyd hefyd faint o fwyd yr oedden nhw’n ei fwyta. Cafodd y cystadleuwyr hefyd gyfle i ymuno â rhaglen o hyfforddiant pwrpasol i’w cynorthwyo gyda’u menter.

Roedd y rhaglen hyfforddi, a luniwyd ac a ddarparwyd gan Menter Moch Cymru, yn trafod hwsmonaeth a lles moch, deddfwriaeth a bwydo/maeth, gyda sesiynau hyfforddi ychwanegol a chyfarfodydd misol dros Zoom yn trafod pynciau megis marchnata. Roedd y sesiynau hefyd yn cynnwys cyflwyniadau gan ffermwyr moch profiadol yn trafod yr hyn maen nhw wedi’i ddysgu dros y blynyddoedd.

Daeth uchafbwynt y gystadleuaeth wrth i’r chwe ffermwr ifanc gystadlu’n frwd i ennill teitl y mochyn unigol gorau, y pâr o foch gorau a gwobr yr enillydd cyffredinol yn ystod y Ffair Aeaf Rithwir, gyda’r dosbarthiadau rhithwir yn cael eu beirniadu gan y bridiwr moch profiadol a llwyddiannus, Ela Roberts, o Bwllheli.

Dywedodd enillydd Cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru 2020, Teleri Evans, ei bod hi wrth ei bodd ei bod hi wedi ennill, ac y byddai’n annog unrhyw un i gymryd rhan yn y fenter y flwyddyn nesaf.

Meddai, “Rydw i wedi mwynhau’r profiad yn fawr iawn. Rydw i’n ddiolchgar iawn i Menter Moch Cymru am ddarparu’r moch, ac am y gefnogaeth yr ydw i wedi’i dderbyn gan y tîm. Roeddwn i’n gallu codi’r ffôn ac roedden nhw bob amser yno i helpu. Hoffwn ddiolch hefyd i’m partner, Carwyn, am ei holl gymorth. Os mae unrhyw un yn ansicr neu’n meddwl na fydden nhw’n gallu cymryd rhan, ewch amdani. Rydw i wedi mwynhau’r profiad yn fawr.”

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: