March 3, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Siopa’n lleol ac yn ddiogel dros gyfnod yr ŵyl / Shop local shop safely this festive season

GYDA threfi a thrigolion Ceredigion yn ysbryd yr ŵyl yn gynnar eleni, mae angen cofio siopa’n ddiogel tra’n siopa’n lleol y tymor hwn.

Bydd siopa ar gyfer y dathliadau yn wahanol eleni. Gyda chanllawiau coronafeirws Llywodraeth Cymru yn dal i fod ar waith, mae’n bwysig ein bod ni i gyd yn gwneud ein siopa Nadolig mor ddiogel â phosib, pan yn draddodiadol ei bod hi’n amser prysur iawn. Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn anodd i fusnesau oherwydd effeithiau Covid-19, ac mae Cyngor Sir Ceredigion yn gobeithio y bydd y cyfnod cyn yr ŵyl yn rhoi hwb i’w groesawu i fusnesau’r sir.

Mae parchu’r mesurau sydd gan fusnesau ar waith yn sicrhau eich diogelwch chi, yn ogystal â gweithwyr ac eraill sydd yn siopa. Dylid dilyn rheolau gorchuddio wynebau a phellter cymdeithasol wrth ymweld â threfi a siopau, ynghyd â golchi dwylo neu ddefnyddio glanweithydd dwylo.

Bydd parcio am ddim yn cael ei ddarparu ddydd Sadwrn 05, 12 a 19 o Ragfyr 2020 ym mhob maes parcio talu ac arddangos y Cyngor yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Mae nifer o fusnesau lleol nawr yn gwerthu ar-lein, felly gall preswylwyr Ceredigion a thu hwnt gefnogi’r economi o wres y cartref.

Gyda Dydd Sadwrn y Busnesau Bach ar 05 Rhagfyr, dewch i gefnogi siopau a busnesau Ceredigion wrth hefyd rhoi hwb i’n economi leol.

Mae hyn yn unol â Strategaeth y Gaeaf, gan alluogi’r economi leol i oroesi misoedd y gaeaf tra hefyd yn amddiffyn iechyd a lles y rhai mwyaf agored i niwed.

Mae gwybodaeth bellach am y Coronafeirws yng Ngheredigion, yn ogystal a grantiau i fusnesau, ar gael ar wefan y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk/Coronafeirws.

WITH Ceredigion towns and residents getting in the festive spirit early this year, all are reminded to shop safely when shopping locally this season.

Shopping for the festivities will be different this year. With Welsh Government coronavirus guidance still in place, it is important that we all make Christmas shopping as safe as possible, when traditionally it is a time when shops can get very busy. 2020 has been a difficult year for businesses due to the effects of Covid-19, and Ceredigion County Council hopes that the run-up to the festive period will give Ceredigion businesses a welcome boost.

Respecting the measures businesses have in place ensures your safety, as well as shop workers and others out shopping. Wearing a face covering and social distancing rules should be followed when visiting towns and shops, as well as washing hands or using hand sanitizer.

Free parking will be provided on Saturday 05, 12 and 19 of December 2020 at all Council pay and display car parks in the run up to Christmas.

Many local businesses are now also online so Ceredigion residents and beyond can support the economy from the comfort of their own home.

With Small Business Saturday held on 05 December, let’s support Ceredigion businesses and shops whilst also giving the local economy a well needed boost.

This is in line with the Winter Strategy, enabling the local economy to survive the winter months whilst also protecting the health and wellbeing of our most vulnerable.

Further information around the Coronavirus in Ceredigion, as well as grants for businesses, can be seen on the Council’s website: www.ceredigion.gov.uk/coronavirus.

 

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: