February 26, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Trefniadau Ceredigion ar gyfer Lefel Rhybudd 4 / Ceredigion arrangements for Alert Level 4

MAE trefniadau wedi’u rhoi ar waith ar gyfer Ceredigion yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Lefel Rhybudd 4 wedi dod i rym yng Nghymru.

Mae Llyfrgelloedd Ceredigion bellach ar gau hyd nes y clywir yn wahanol, gan gynnwys y gwasanaeth clicio a chasglu.

Bydd Safleoedd Gwastraff Cartref Ceredigion yn aros ar agor gan weithredu yn ystod oriau gwaith arferol. Anogir trigolion i beidio ag ymweld â’r safleoedd oni bai bod hynny’n hanfodol, ac os na ellir storio’r eitemau gwastraff yn ddiogel gartref neu os na ellir eu casglu yn rhan o’r gwasanaeth casglu gwastraff domestig arferol. Mae rheolau’r safleoedd ar waith er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch trigolion yn ogystal â staff ar y safleoedd. Dyma’r rheolau:

· Dim ond cerbydau sydd ag eilrif yn eu rhifau cofrestru fydd yn gallu cael mynediad i’r safleoedd ar ddyddiadau sy’n eilrifau (e.e. 2,4,6,8,10,12 etc.).

· Dim ond cerbydau sydd ag odrif yn eu rhifau cofrestru fydd yn gallu cael mynediad i’r safleoedd ar ddyddiadau sy’n odrifau (e.e. 1,3,5,7,9,11 etc.).

· Bydd cyfyngiadau llym o ran nifer y cerbydau sy’n gallu cael mynediad i’r Safle Gwastraff Cartref ar unrhyw un adeg.

· Gall uchafswm o ddau berson o’r un cartref adael y cerbyd er mwyn cael gwared â’r gwastraff a helpu ei gilydd gydag eitemau mwy neu drymach ar y safle; ni fydd unrhyw gymorth ar gael gan staff y safle i ddadlwytho unrhyw eitemau.

· Dim ond mewn cerbyd y bydd trigolion yn gallu cael mynediad i’r safle; bydd trigolion sy’n cyrraedd ar droed yn cael eu troi ymaith.

· Ni chaniateir ailddefnyddio eitemau – dim ond er mwyn cael gwared â gwastraff y caniateir i drigolion ddefnyddio’r safleoedd, ac ni chaniateir i drigolion fynd ag eitemau gyda nhw o’r safleoedd.

· Ni chaniateir i faniau na threlars ddefnyddio’r Safleoedd Gwastraff Cartref ar hyn o bryd.

· Mae’r Safleoedd Gwastraff Cartref ar gyfer gwastraff domestig yn unig. Ni dderbynnir unrhyw wastraff masnach yn y Safleoedd Gwastraff Cartref.

· Mae’r uchod yn ychwanegol at reolau presennol y safleoedd

Bydd y trefniadau presennol ar gyfer meysydd parcio talu ac arddangos Cyngor Sir Ceredigion yn parhau.

Bydd holl ganolfannau hamdden, pyllau nofio a chyfleusterau’r Cyngor yn aros ar gau, a bydd Cartrefi Gofal y Cyngor ar gau i ymwelwyr, yn unol â Lefel Rhybudd 4.

Ni ddylid teithio’n ddiangen heb esgus rhesymol. Ni chaniateir teithio i Geredigion am wyliau ac mae disgwyl i unrhyw ymwelwyr sydd eisoes yng Ngheredigion ddychwelyd adref ar unwaith. Mae hyn yn cynnwys y rheini sy’n aros yn eu hail gartrefi yn y sir a ddylai ddychwelyd i’w prif gartref.

Yr anrheg orau y gallwn ni ei rhoi i’n teuluoedd eleni yw Nadolig heb COVID-19. Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i sicrhau y gallwn gyflawni hyn.

Bydd y trefniadau hyn yn parhau hyd nes y clywir yn wahanol.

Caiff yr holl wasanaethau hyn eu hamlinellu a’u diweddaru’n rheolaidd yng Nghynllun y Ffordd Ymlaen i Geredigion, sydd i’w weld ar wefan y Cyngor: http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/ceredigion-achosion-or-pandemig-covid-19/cynllun-y-ffordd-ymlaen-i-geredigion/

Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

Arrangements have been put in place for Ceredigion following Welsh Government’s announcement for Wales entering Alert Level 4.

Ceredigion Libraries are now closed until further notice, including click and collect.

Ceredigion Household Waste Sites will remain open operating normal working hours. Residents are urged only to visit the sites if this is essential and if the waste items can’t be stored safely at home or if it they can’t be collected as part of the usual domestic waste collections. Site rules will be in place to ensure the health and safety of both residents and staff on the sites. They are as follows:

· Vehicles with an even number registration number will only be allowed access on the even days of the month (e.g. 2,4,6,8.10,12 etc.).

· Vehicles with an odd number registration number will only be allowed access on the odd days of the month (e.g. 1,3,5,7,9,11 etc.).

· There will be a strict limit on the number of cars that are allowed to access to the HWS at any one time.

· A maximum of two persons from the same household can leave the vehicle to dispose of waste and assist each other with bigger or heavier items at the site; no help will be available by the site staff to unload any items.

· Residents are only allowed to enter the site with a vehicle; residents arriving on foot will be turned away.

· No reuse of items is permitted – the sites are for the deposit of waste only and residents will not be allowed to take away items from the sites.

· No vans or trailers will be allowed to use the HWS at this time.

· The HWS is for domestic waste only. No trade waste is accepted at the HWS.

· The above are in addition to existing site rules.

Current arrangements for Ceredigion County Council pay and display car parks will continue.

All Council run leisure centres, swimming pools and facilities will remain closed, as well as visits to Council Care Homes, which is in line with Alert Level 4.

There should be no unnecessary travel without reasonable excuse. Travel to Ceredigion for a holiday is not permitted and any visitors already in Ceredigion are expected to return home immediately. This includes those who are staying at their second homes in the county should return to their primary residents.

The best gift this Christmas is a COVID-19 free Christmas. Let’s work together to ensure that we can achieve this.

These arrangements will continue until further notice.

All these services are outlined and updated regularly on our Roadmap for Ceredigion, which can be found on the Council’s website: www.ceredigion.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/ceredigion-covid-19-outbreak/roadmap-for-ceredigion/

Together, we can keep Ceredigion safe.

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: