February 26, 2021

Ceredigion News Online

News for Ceredigion 24/7

Sesiynau brechu rhag y ffliw yn cael eu cynnal i ddiogelu gofalwyr / Flu vaccination sessions held to protect carers

MAE sesiynau brechu rhag y ffliw yn benodol ar gyfer gweithwyr gofal cartref a staff cartrefi gofal preswyl yn y sir yn cael eu cynnal am y tro cyntaf.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i sicrhau bod grŵp blaenoriaeth allweddol o staff yn gallu cael mynediad i’r brechiad cyn misoedd y gaeaf.

Mae’r sesiynau, sy’n cael eu cynnal mewn canolfannau dydd yn Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli, ar agor i staff y Cyngor yn ogystal â’r rheiny sy’n gweithio yn y sector preifat.

Mae fferyllydd wrth law i roi’r brechiad i hyd at 42 aelod o staff ym mhob sesiwn ar sail apwyntiad. Mae’r Awdurdod wedi cefnogi’r aelodau staff hynny sydd wedi gofyn am y brechiad trwy sicrhau eu bod yn cyd-fynd â’u rotâu.

Mae mwy na 200 o ofalwyr yn yr Awdurdod a’r sector preifat wedi cael eu brechu hyd yma.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, Aelod o Fwrdd Gweithredol Cyngor Sir Caerfyrddin dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Gan fod mwy o alw am frechiadau rhag y ffliw nag erioed eleni roeddem yn credu ei bod yn hanfodol ein bod yn sicrhau bod ein staff rheng flaen sy’n rhoi cymorth i bobl oedrannus a bregus yn y gymuned yn cael eu diogelu. Trwy weithio gyda’r bwrdd iechyd lleol mae’r sesiynau hyn wedi ei gwneud hi’n haws i staff, a allai fod wedi’i chael hi’n anodd cael apwyntiad i gyd-fynd â’u gwaith allu cael y brechiad gennym trwy drefnu apwyntiadau ar adeg sy’n addas iddyn nhw.”

Dywedodd Angela Evans, Pennaeth Fferyllfa Gymunedol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae diogelu staff cartrefi gofal trwy eu brechu rhag y ffliw yn bwysicach nag erioed. Gobeithiwn fod y clinigau ffliw hyn ar gyfer staff gofal cartref wedi bod yn ffordd gyfleus i’r gweithwyr allweddol hyn gael mynediad i’r brechiad ac amddiffyn eu hunain a’u cleientiaid rhag y ffliw y gaeaf hwn. Hoffwn ddiolch i bawb sy’n rhan o’r bartneriaeth hon rhwng cydweithwyr gofal cymdeithasol a fferyllwyr ledled Sir Gaerfyrddin wrth i ni geisio diogelu cynifer o bobl ag y gallwn rhag y ffliw y gaeaf hwn.”


FLU vaccination sessions specifically for domiciliary care workers and residential care home staff in the county are being held for the first time.

Carmarthenshire County Council is working in partnership with Hywel Dda University Health Board to ensure a key priority group of staff have access to the vaccination ahead of the winter months.

The sessions, which are being held at day centres in Ammanford, Carmarthen and Llanelli, are open to council staff as well as those in the private sector.

A pharmacist is on hand to deliver the vaccine to up to 42 members of staff at each session on an appointment basis. The authority has supported those members of staff who have requested the vaccine by working around their rotas.

More than 200 carers within the authority and from the private sector have been vaccinated to date.

Carmarthenshire County Council’s executive board member responsible for health and social care, Cllr Jane Tremlett, said: “As flu vaccinations are more in demand than ever this year we felt it was essential that we made sure that our front line staff who are supporting the most elderly and vulnerable in the community are protected. By working together with the local health board these sessions have made it easier for staff who may have found it difficult to get a slot to fit around their work to be able to get the vaccination by us organising appointments at a time to suit them.”

Angela Evans, Head of Community Pharmacy at Hywel Dda UHB, said: “Protecting care home staff with a flu vaccine is more important than ever. We hope these flu clinics for domiciliary care staff have provided a convenient way for these key workers to access the vaccine and protect themselves and their clients from flu this winter. I’d like to thank everyone involved in this partnership working between social care colleagues and pharmacists across Carmarthenshire as we aim to protect as many people from flu this winter.”

You cannot copy content of this page
error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: